Nová publikácia: Slovensko-anglický slovník produkcie rastlín

V mesiaci január 2022 vo Vydavateľstve SPU vyšiel Slovensko-anglický slovník produkcie rastlín, zostavený pod vedením PhDr. Jarmily Horváthovej, PhD. z Centra jazykov.

Hlavným cieľom publikácie je poskytnúť vedecko-výskumným pracovníkom z oblasti poľnohospodárstva, pedagógom, doktorandom, študentom i širokej odbornej verejnosti užitočnú pomôcku pri písaní odborných publikácií, v prekladateľskej a tlmočníckej činnosti, v  komunikácii odborníkov z praxe špecialistov, ale aj študentom pri štúdiu.

Slovník obsahuje základné odborné termíny z oblasti agronómie, biológie, botaniky, ekológie, fytopatológie, krmovinárstva, lesníctva, semenárstva, sadovníctva, ovocinárstva a záhradníctva a ich anglické ekvivalenty.

Publikácia bola vydaná s podporou projektu KEGA č. 032SPU-4/2019 Terminologický slovník krmovinárstva a KEGA č. 013SPU-4/2021 Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese.

Vydanie Slovensko-anglického slovníka produkcie rastlín (Slovensko - anglický slovník produkcie rastlín (uniag.sk) je významným počinom, nakoľko podobná odborná publikácia na Slovensku absentuje.

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

Ísť späť