Slovensko-anglický matematický slovník

Slovensko-anglický matematický e-slovník autoriek PhDr. Jarmily Horváthovej, PhD. (Centrum jazykov) a doc. RNDr. Dany Országhovej, CSc. (Ústav štatistiky, operačného výskumu a matematiky) vychádza z trendu internacionalizácie vzdelávania. Publikácia je určená pre slovenských i zahraničných študentov, doktorandov, pedagógov, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť a prax. Slovník svojou náplňou reprezentuje efektívny nástroj pre štúdium matematických predmetov v anglickom jazyku, pre tvorbu učebných pomôcok, pri publikovaní vedeckých poznatkov v zahraničných časopisoch, ako aj pri účasti na medzinárodných študijných pobytoch, vedeckých konferenciách a v komunikácii s expertmi zo zahraničia.

 

Podrobnosti a link na stiahnutie e-publikácie :

Slovensko-anglický matematický slovník (uniag.sk)

Ísť späť