Názov projektu:  Program celoživotného vzdelávania podprogram Erasmus Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC)

Vyhlasovateľ projektu: Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania (SAIAC)

Číslo projektu:  12204-0298/NITRA02

Koordinátorky projektu:PhDr. Jana Vrbová, PhD., PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.

Termín kurzu: 02.09. – 22.09.2012

Počet účastníkov kurzu: 13

Lektori:

  • Mgr. Mária Fördösová, PhD.
  • Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.
  • Mgr. Katarína Klimentová
  • Mgr. Viera Prídavková
  • Mgr. Zuzana Rebičová, PhD.

Cieľ a zameranie kurzu

Intenzívny jazykový kurz slovenského jazyka bol určený pre zahraničných ERASMUS študentov. Kurzu sa zúčastnilo 13 študentov z Turecka, Francúzska, Španielska, Portugalska, Nemecka, Rakúska, Slovinska a Poľska, ktorí počas troch týždňov absolvovali 60 hodín intenzívnej teoretickej jazykovej prípravy a konverzácie. Frekventanti kurzu si okrem toho mohli vybrať z dvoch doplnkových modulov – slovenské reálie a kultúra prostredníctvom filmovej a hudobnej tvorby a úvod do štúdia odborného jazyka. Jazykový kurz bol doplnený aj o výlety a exkurzie (Prosiecka a Račkova dolina, drevený kostolík vo Svätom kríži, skanzen slovenskej dediny v Martine, Bratislava, prehliadka Nitry). Jazykový kurz bol ukončený záverečnou skúškou a jeho frekventanti získali certifikát s uvedeným počtom ECTS kreditov, aby mohli pokračovať v štúdiu na niektorej zo slovenských univerzít.  Jednotlivé aktivity kurzu boli zamerané nielen na rozvoj a propagáciu vzdelávania na našich univerzitách, ale aj na spoznávanie Slovenska a podmienok života v našej krajine.