História

Centrum jazykov – univerzitné pracovisko (CJ UP) vzniklo 1. septembra 2021 na základe rozhodnutia AS SPU v Nitre z 28. apríla 2021, ktorým bol schválený Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku SPU v Nitre, ale jeho história je podstatne dlhšia.

Jeho predchodcom bola Katedra jazykov (KJ), ktorá vznikla prakticky súčasne s Vysokou školou poľnohospodárskou v Nitre (od roku 1996 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) 1. septembra 1952 ako rektorátne pracovisko. Od 1. októbra 1958 do 31. augusta 1959 bola súčasťou Agronomickej fakulty. Ďalšie organizačné zmeny a rozširovanie pôsobnosti VŠP v Nitre viedli k založeniu  Prevádzkovo-ekonomickej fakulty (od r. 2001 Fakulta ekonomiky a manažmentu) a práve k nej bola od 1. septembra 1959 pridružená KJ.

Zmenami neprechádzala len univerzita ako celok, ale aj jej súčasti, fakulty a katedry. Katedra jazykov bola v roku 2002 (do roku 2012, od roku 2012 opäť Katedra jazykov) premenovaná na Katedru odborného jazykového vzdelávania (KOJV), čo malo zdôrazniť zameranie na výučbu odborného jazyka orientovanú na špecifické potreby budúcich poľnohospodárskych odborníkov, ekonómov, agronómov, technikov, šľachtiteľov. Bolo to obdobie prudkého rozvoja medzinárodných vzťahov, rozširovania kontaktov so zahraničím a možností medzinárodnej spolupráce aj v oblasti poľnohospodárstva a poľnohospodárskeho školstva. Táto tendencia ostala zachovaná aj po desaťročí, keď sa pracovisko vrátilo k svojmu pôvodnému pomenovaniu.

Počas celej svojej existencie však KJ zabezpečovala výučbu jazykov pre všetky fakulty, ktorých počet sa rozšíril na súčasných šesť fakúlt. Spočiatku sa vyučoval len ruský jazyk v súlade s vtedajšou koncepciou vysokoškolského vzdelávania, neskôr sa ako druhý, voliteľný jazyk pridala nemčina a angličtina a v r. 1957 pribudli aj románske jazyky – francúzština a španielčina. Príchod zahraničných študentov si vyžiadal aj výučbu slovenského jazyka pre cudzincov. Tým sa uzavrela ponuka cudzích jazykov vyučovaných na KJ.

Vznik Slovenskej republiky a jej neskorší vstup do Európskej únie poskytol ďalšie možnosti aj v oblasti jazykového vzdelávania. Výmenné študentské programy, jazykové stáže, zahraničné brigády boli silnou motiváciou pre štúdium cudzích jazykov. Treba zdôrazniť aj skutočnosť, že výučba jazykov mala silnú podporu vedenia univerzity. Aj v obdobiach, keď niektoré vysoké školy utlmovali výučbu jazykov, SPU nezatvorila svojim študentom bránu do sveta. V duchu týchto slov KJ napĺňala svoje poslanie a pripravovala desiatky študentov na to, aby tou bránou prešli a mohli využívať možnosti a perspektívy, ktoré sa im otvárali.

KJ získala v roku 1995 akreditáciu pre konanie štátnych jazykových skúšok, ktoré v roku 2006 nahradili skúšky na získanie medzinárodného certifikátu UNIcert® II (B2) a III (C1). Postupne získala katedra akreditáciu jazykových skúšok pre študentov pôdohospodárskych vied v systéme UNIcert® II z anglického, nemeckého, ruského a francúzskeho jazyka, na úrovni UNIcert® III z anglického, nemeckého a ruského jazyka.

KJ nebola len pedagogickým pracoviskom, ale aj vedecko-výskumným. Zamestnanci sa neustále vzdelávali a zvyšovali si kvalifikáciu, takže v r. 2021 zo 16 pedagógov boli len 2 bez titulu PhD. Popri pedagogickej činnosti riešili aj vedecko-výskumné úlohy a projekty zamerané na lingvistiku, lexikografiu, didaktiku cudzích jazykov, ale zapájali sa aj jednotlivo do vedecko-výskumných úloh a projektov iných katedier. Výsledky týchto aktivít prezentovali na domácich a medzinárodných konferenciách a v bohatej publikačnej činnosti.

Absolventi SPU zastávali a zastávajú významné pozície a uplatňovali sa v zahraničí aj po skončení štúdia v rámci doktorandských a postdoktorandských výskumných pobytov, rozvíjali medzinárodnú spoluprácu nielen vďaka vedomostiam zo svojho odboru, ale aj vďaka jazykovým vedomostiam a kompetenciám, ktoré im poskytla KJ.

Nové požiadavky na VŠ viedli v roku 2021 k reštrukturalizácii SPU v Nitre a aj k transformácii KJ na univerzitné pracovisko Centrum jazykov (CJ UP). Nejde tu len o formálnu zmenu, ale hlavne o kvalitatívnu. Od 1. septembra 2021 CJ UP už nepatrí k jednej fakulte, ale je aj oficiálne celouniverzitným pracoviskom.