Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.

vyštudovala anglický jazyk a literatúru a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1997 pôsobila na Katedre jazykov FEM SPU v Nitre ako odborná asistentka. Od septembra 2021 pôsobí v novovytvorenom Centre jazykov SPU v Nitre ako lektorka anglického jazyka. Špecializuje sa na odborný anglický jazyk, akademické písanie a obchodné prezentácie v anglickom jazyku, ktoré sú prípravou na absolvovanie skúšky v systéme UNIcert© III. Vo svojej publikačnej a projektovej činnosti sa venuje problematike autonómie učiaceho sa v prostredí vysokej školy nefilologického zamerania ako aj tvorbe terminologických slovníkov a skúmaniu vzťahov medzi jazykovými zručnosťami študentov vysokých škôl a požiadavkami praxe, resp. mierou zamestnateľnosti.

 

Výučba predmetov:

  • anglický jazyk A – úroveň B1 –B2
  • anglický jazyk B – úroveň B1 – B2
  • odborný jazyk I (anglický jazyk) – úroveň B2 – C1
  • obchodná prezentácia (anglický jazyk) – úroveň C1
  • Business English (MBA štúdium) – úroveň C1
  • odborný jazyk PhD. (anglický jazyk) – úroveň C1

 

Výber z publikačnej činnosti:

HOLÚBEKOVÁ, A. 2019. Ako zvládnuť UNIcert® III - anglický jazyk. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 175 s. ISBN 978-80-552-1976-9.

FÖRDÖSOVÁ, M. - HOLÚBEKOVÁ, A. Akademické písanie na vysokej škole nefilologického zamerania: Academic writing at non-philological colleges.  In Cudzie jazyky v premenách času IX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. (2019), s. 203--213. ISBN 978-80-225-4614-0.

HOLÚBEKOVÁ, A. – FÖRDÖSOVÁ, M. – KLIMENTOVÁ, K. 2016. Some remarks on learner autonomy in ESP classes. In International Scientific Days. The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society. Online proceeding of reviewed articles of international scientific conference. [online] Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. pp. 598-606. ISBN 978-80-552-1503-7.

PRÍDAVKOVÁ, V. -- FÖRDÖSOVÁ, M. -- HOLÚBEKOVÁ, A. -- KLIMENTOVÁ, K. 2019. Optimalizácia slovníkového hesla vo viacjazyčnom odbornom slovníku. In A. M. O. S. Acta miscellanea orbis scientiae. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019, s. 97--113. ISBN 978-80-223-4828-7 (brož.).

FÖRDÖSOVÁ, M. -- HOLÚBEKOVÁ, A. -- PRÍDAVKOVÁ, V. 2019. Vybrané aspekty tvorby šesťjazyčného slovníka z oblasti hipológie. In A. M. O. S. Acta miscellanea orbis scientiae. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019, s. 83--96. ISBN 978-80-223-4828-7 (brož.).

FÖRDÖSOVÁ, M. -- PRÍDAVKOVÁ, V. -- HOLÚBEKOVÁ, A. 2020. Úskalia tvorby viacjazyčného hipologického slovníka. In Od textu k prekladu XIII. Banská Bystrica : Belianum, 2020, s. 33 – 47.  ISBN978-80-557-1704-3.

MORAVCOVÁ, Ľ. -- FÖRDÖSOVÁ, M. -- GÁLOVÁ, S. -- HOLÚBEKOVÁ, A. -- KLIMENTOVÁ, K. -- PRÍDAVKOVÁ, V. -- VRBOVÁ, J. 2020. Slovensko-anglicko-francúzsko-nemecko-rusko-španielsky hipologický slovník. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 181 s. ISBN 978-80-552-2193-9.

HOLÚBEKOVÁ, A. – FÖRDÖSOVÁ, M. 2017. Language Skills Needs in Business Environment. In Review of agricultural and applied economics. 20, 2 (2017), s. 38--43. ISSN 1336-9261.

HOLÚBEKOVÁ, A. – FÖRDÖSOVÁ, M. 2018. Foreign languages in a business context.  In International scientific days 2018. Praha : Wolters Kluwer ČR. (2018), s. 1908--1920.ISBN978-80-7598-180-6. URL: https://doi.org/10.15414/isd2018.s9.03.

HOLÚBEKOVÁ, A. – FÖRDÖSOVÁ, M. 2018. Odborný cudzí jazyk v teórii a v praxi: Foreign language for specific purposes in theory and practice.  In Cudzie jazyky v premenách času VIII. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. (2018), s. 252--265. ISBN 978-80-225-4492-4.

 

Projekty - spoluriešiteľka:

2022 – 2023    Projekt KEGA 013SPU-4/2021 Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese

2018 – 2020    Projekt KEGA 005SPU-4/2018 Slovensko - anglicko - francúzsko - nemecko – rusko - španielsky hipologický slovník

2013-2015      Projekt: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EU: „Zavádzanie, resp. rozšírenie študijných programov v spolupráci so zahraničnými univerzitami“.

2010-2013      Projekt: Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Aktivita 2.1 Rozvoj a prehlbovanie cudzojazyčných kompetencií

2008-2013      Projekt ITMS 26110130001 a 26140130001 „Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa základných škôl v oblasti cudzích jazykov s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“.

09/ 2013     Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania (SAIAC) – Program celoživotného vzdelávania podprogram Erasmus –Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC)

09/ 2012          Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania (SAIAC) - Program celoživotného vzdelávania podprogram Erasmus –Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC)

 

Zahraničné pobyty:

2016 Mendelova univerzita v Brne, Ústav jazykových a kulturních studií, školenie v rámci programu Erasmus;

2015 Česká zemědelská univerzita v Prahe, PEF, Katedra jazyků, výučba v rámci programu Erasmus;

8/1997 Viedenská univerzita  (kurz nemeckého jazyka pre cudzincov)

7-8/1996 St. Giles Gollege, Brighton, Spojené kráľovstvo  (anglický jazyk)

 

Členstvo v profesijných organizáciách:

Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC)