Mgr. Eva Matušeková, PhD.

Vyštudovala odbor Anglický jazyk a Ruský jazyk na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V roku  2004 jej bola udelená vedecko-akademická hodnosť PhD v odbore Technológia vzdelávania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 1996 pôsobila ako vysokoškolský pedagóg na Katedre jazykov FEM, neskôr v novovzniknutom Centre jazykov SPU  v Nitre. Vyučuje anglický jazyk.

Vyučované predmety:

  • Odborný jazyk PhD.
  • Obchodná prezentácia
  • Akademické písanie
  • Anglický jazyk A,B,C,D -  predmety v rámci dvojročnej prípravy študentov na získanie medzinárodného certifikátu UNIcert® II a UNIcert® III

Participácia na projektoch:

2022 – 2023 Projekt KEGA 013SPU-4/2021 Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese

2017- 2019 Inovácia výučby predmetov so zameraním na manažérstvo kvality, obrábanie kovov a metrológiu v interakcii na požiadavky praxe – KEGA

2017- 2019 Štúdium vplyvu technologických parametrov povrchových vrstiev poľnohospodárskej a lesníckej techniky na kvalitatívne parametre, bezpečnosť a environmentálnu prijateľnosť – VEGA

2010 - 2013 Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (LUZK)

2003- 2005 FEM XIV – Dimenzie kultúrnych odlišností a interkultúrna komunikácia v jednotlivých jazykoch II.

2000 – 2002 E XIV – Dimenzie kultúrnych odlišností a interkultúrna komunikácia v jednotlivých jazykoch – anglický, francúzsky, nemecký, ruský a španielsky I.

Výber z publikačnej činnosti

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

BUJNA, M. -- MATUŠEKOVÁ, E. New trends by FMEA. 1. vyd. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2018. 95 s. ISBN 978-3-942303-78-1.

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

KORENKO, M. -- BULGAKOV, V. -- KURYLO, V. -- KULYK, M. -- KAINICHANKO, A. -- IHNATIEV, Y. -- MATUŠEKOVÁ, E. Formation of crop yields of energy crops depending on the soil and weather conditions. In Acta technologica agriculturae. 24, 1 (2021), s. 41--47. ISSN 1335-2555

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

BUJNA, M. -- KOTUS, M. -- MATUŠEKOVÁ, E. Using the dematel model for the FMEA risk analysis. In System Safety: Human - Technical Facility - Environment. 1, 1 (2019), s. 550--557. ISSN 2657-5450.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.

PRÍDAVKOVÁ, V. -- MATUŠEKOVÁ, E. Internationalisms in slovak economics terminology.  In International scientific days 2018. Praha : Wolters Kluwer ČR. (2018), s. 2040--2051. ISBN 978-80-7598-180-6. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788075981806/files/09/s9p15.html.

PRÍDAVKOVÁ, V. -- MATUŠEKOVÁ, E. Retrospective view on teaching the Slovak language at the Slovak University of Agriculture in Nitra.  In The agri-food value chain: challenges for natural resources management and society. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2016), s. 688--696. ISBN 978-80-552-1503-7. URL: http://dx.doi.org/10.15414/isd2016.s8.16.

Členstvo v profesijných organizáciách

2005 – doteraz Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC)

Členstvo v komisiách

Predseda a člen komisie pre doktorandské skúšky z anglického jazyka

Člen komisie pre prijímacie skúšky doktorandského štúdia na jednotlivých fakultách SPU

Predseda a člen skúšobnej komisie pre anglický jazyk UNIcert® II a III

Iné

2015 - doteraz výučba anglického jazyka pre UTV SPU v Nitre (celoživotné vzdelávanie)