Mgr. Ivana Grežová, PhD.

vyštudovala odbor nemecký jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte UKF v Nitre v roku 2008. Od roku 2008 vyučuje nemecký jazyk (všeobecný aj odborný) a v rámci všetkých predmetov sa zameriava na korektnú nemeckú výslovnosť a rečnícky prejav. Ťažisko publikačnej činnosti tvoria problémy implementácie teoretických vedomostí z fonetiky do vyučovania nemeckého jazyka ako cudzieho, špeciálne v nefilologických odboroch. Absolvovala niekoľko študijných a výskumných pobytov na nemeckých univerzitách vo Freiburgu, Regensburgu a v Lipsku.

Členstvo

V roku 2018 - Členka poroty celoslovenskej súťaže Jazykový kvet v umeleckom prednese cudzojazyčnej literatúry (účasť v porote na celoštátnom finále)

Od roku 2012  až do dnes je členkou výboru UNIcert®Luce  (Inštitút pre akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách v strednej Európe)

Od roku 2007 je členkou medzinárodnej organizácie CASAJC-CERCLES

Zahraničné pobyty

máj – júl 2009 – Herder Institut, Universität Leipzig (Národný štipendijný program)

júl 2010 – Sommerakademie, Universität Regensburg (Štipendium Bavorskej nadácie, Letná škola pre vysokoškolských učiteľov nemeckého jazyka vo východnej Európe)              

máj – august 2011 – Herder Institut, Universität Leipzig (Národný štipendijný program)

Významné publikácie

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:

GREŽOVÁ, I. – GREŽO, H. An effort to find a balance between phonetic exercises and language skills in teaching german as a foreign language. In INTED2021 Proceedings. Burjassot, Valencia: IATED. (2021), s. 10336--10341. ISBN 978-84-09-27666-0.

GREŽOVÁ, I. – GREŽO, H. Phonetic deviations in german pronunciation with a focus on assimilation. In EDULEARN21. Valencia: IATED. (2021), s. 9770--9776. ISBN 978-84-09-31267-2.

GREŽOVÁ, I. Slovenský prízvuk ako fenomén v interkultúrnej komunikácii. In Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 234--242. ISBN 978-80-261-0187-1.

Publikované pozvané príspevky:

GÁLOVÁ, S. -- GREŽOVÁ, I. Deutschunterricht und sprachliche Erstorientierung für Flüchtlinge und dafür geeignete Lehrwerke. In „Willkommen und Abschied“. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 2019, s. 145--158. ISBN 978-3-96138-150-0 (brož.).

Vysokoškolské učebnice a skriptá:

MORAVCOVÁ, Ľ. -- HANIC, A. -- GÁLOVÁ, S. -- GREŽOVÁ, I. -- TROŠOKOVÁ, Ľ. Nemecký jazyk pre študentov ekonomických a agrárnych vied. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 178 s. ISBN 978-80-552-1013-1.

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

GREŽOVÁ, I. Bedeutung der Phonetik im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. In Janua linguarum reserata : linvistické, lingvodidaktické a literární reflexe pro nové milénium. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 204--208. ISBN 978-80-7043-886-2.

Projekty - spoluriešiteľka

2010-2013 Projekt Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Aktivita 2.1 Rozvoj a prehlbovanie cudzojazyčných kompetencií

2008-2013 Národný projekt MŠ SR a ŠPÚ Bratislava „Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa základných škôl v oblasti cudzích jazykov s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“