Mgr. Katarína Klimentová, PhD.

vyštudovala anglický jazyk a literatúru a španielsky jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V období 2002 – august 2021 pôsobila na Katedre jazykov FEM SPU v Nitre ako odborná asistentka. V súčasnosti vyučuje anglický a španielsky jazyk v Centre jazykov SPU v Nitre. Zameriava sa na výučbu odborného anglického jazyka, akademického písania a obchodnej prezentácie v anglickom jazyku. V rámci španielskeho jazyka sa venuje výučbe tak všeobecného, ako aj odborného jazyka. Vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa  zaoberá analýzou španielskej a anglickej odbornej slovnej zásoby, lexikografiou a problematikou osvojovania odbornej slovnej zásoby v španielčine a angličtine.

Je členkou CASAJC CercleS (Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách) a SLAUS (Slovenská Asociácia Učiteľov Španielčiny).

 

Vyučované predmety:

anglický jazyk: Anglický jazyk A, B, C, D; Obchodná prezentácia AJ

španielsky jazyk: Základný stupeň (ŠJ); Stredne pokročilý stupeň (ŠJ); Pokročilý stupeň (ŠJ); Španielsky jazyk A, B, C, D

 

Zahraničné pobyty:

február – marec 2020 štipendijný pobyt pre vysokoškolských pedagógov a výskumných pracovníkov poskytovaný MŠVVaŠ SR Universidad de la Habana, Havana, Kuba

február – máj 2015     výskumný štipendijný pobyt pre doktorandov ( NŠP, SAIA) Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Španielsko

júl 2011 letný kurz pre učiteľov španielčiny: Curso de la Lengua y Didáctica de ELE en Enseñanza Primaria para Profesores de Diversos Países.” Santiago de Compostela, Španielsko

júl 2007 letný kurz pre učiteľov španielčiny: „Curso Superior de Metodología de la Enseñanza para Profesores de Diversos Países.” Salamanca, Španielsko

 

Významné publikácie:

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Gálova, Stanislava – Klimentová, Katarína – Moravcová Ľubomíra. 2021. Some remarks on the elaboration of a multilingual specialized dictionary of hippology. In: XLinguae. vol. 14, iss. 2  (2021), p. 22-38. ISSN 1337-8384.

 

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Klimentová, Anna – Klimentová, Katarína. 2020. Effective teaching methods meeting students preferences in the acquisition of business English at non-philological universities. In: Sensos-e. vol. 7, no. 1 (2020), p. 16-25. ISSN 2183-1432.

 

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Klimentová, Katarína. 2015. Los procesos morfológicos productivos en la formación del léxico especializado en espaňol. In Lingua et vita. 2015, roč. 4, č. 8, s. 52-58. ISSN 1338-6743.

 

Príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Klimentová, Anna – Klimentová, Katarína. 2021. Anglicisms in the specific vocabulary of human resource management. In: INTED2021 Proceedings. International technology, education and development conference. Burjassot, Valencia : IATED, 2021. p. 7553-7560. ISSN 2340-1079. ISBN 978-84-09-27666-0.

Klimentová, Katarína – Ulašin, Bohdan. 2017. Multi-word formation in the specific terminology of human resource management. In: SGEM 2017. Sofia : STEP92 Technology. 2017. p. 857-864. ISBN 978-619-7408-19-5 (brož.)

 

Projekty (členka riešiteľského kolektívu) – najvýznamnejšie projekty:

2018-2020  Výskumný projekt KEGA- 005SPU-4/2018 „Slovensko - anglicko – francúzsko - nemecko - rusko - španielsky hipologický slovník. zodp. riešiteľka: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.

2016-2018 Výskumný projekt KEGA 1/0890/16: „Kvantifikácia udržateľnej spotreby prostredníctvom modelovania spotrebiteľského správania v spotrebe potravín.“ zodp. riešiteľka: Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD.

2013 Projekt č.: 13204-0369/NITRA02 v rámci Programu celoživotného vzdelávania – podprogram Erasmus - „Erasmus intenzívne jazykové kurzy (EILC).“ zodp. riešiteľka: Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.

2012 Projekt č. 12204-0298/NITRA02 v rámci Programu celoživotného vzdelávania podprogram Erasmus – Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC) . zodp. riešiteľka: PhDr. J. Vrbová, PhD.