Mgr. Mária Fördösová, PhD.

vyštudovala Vysokú školu pedagogickú v Nitre, aprobácia : ruský jazyk a literatúra – geografia (1993) a absolvovala doktorandské štúdium na Katedre rusistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre (2012).

V Centre jazykov (predtým Katedra odborného jazykového vzdelávania, resp. Katedra jazykov) pôsobí od roku 2007 a vyučuje predmety ruského jazyka v dennej aj externej forme:

 • základný stupeň;
 • stredne pokročilý stupeň;
 • pokročilý stupeň;
 • obchodná komunikácia;
 • komunikácia;
 • odborný jazyk I.;
 • obchodná prezentácia;
 • odborný jazyk PhD.

 

Oblasti publikačnej činnosti :

 • komparatívna lingvistika (slovenské a ruské skratky)

FÖRDÖSOVÁ, M. Dynamika jazyka a jej odraz v abreviácii (na príklade ruských a slovenských skratiek). In Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 335--342. ISBN 978-80-261-0187-1.

FÖRDÖSOVÁ, M. Charakteristika ruských a slovenských skratiek z translatologického hľadiska. In Výučba cudzích jazykov na vysokých školách a univerzitách. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2012), s. 87--95. ISBN 978-80-552-0916-6.

 • jazyková hra

FÖRDÖSOVÁ, M. - HOLÚBEKOVÁ, A. Jazyková hra a jej využívanie v masmédiách a v reklame.  In The agri-food value chain: challenges for natural resources management and society. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2016), s. 48--57. ISBN 978-80-552-1505-1.

FÖRDÖSOVÁ, M. Jazyková hra v lingvistike a v abreviácii  In Rossica iuvenum 2011. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2012, s. 25--31. ISBN 978-80-558-0079-0.

 • odborný jazyk a terminológia

HOLÚBEKOVÁ, A. - FÖRDÖSOVÁ, M. Odborný cudzí jazyk v teórii a v praxi In Cudzie jazyky v premenách času VIII. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. (2018), s. 252--265. ISBN 978-80-225-4492-4.

MOLNÁROVÁ, E. - FÖRDÖSOVÁ, M. Vlastnosti termínu z pohľadu slovenských, ruských a nemeckých lingvinistov   In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. (2010), ISBN 978-80-225-2933-4).         

 • lexikológia a lexikografia

MORAVCOVÁ, Ľ. - FÖRDÖSOVÁ, M. - GÁLOVÁ, S. - HOLÚBEKOVÁ, A. - KLIMENTOVÁ, K. - PRÍDAVKOVÁ, V. - VRBOVÁ, J. Slovensko-anglicko-francúzsko-nemecko-rusko-španielsky hipologický slovník. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 181 s. ISBN 978-80-552-2193-9.

FÖRDÖSOVÁ, M. - HOLÚBEKOVÁ, A. - PRÍDAVKOVÁ, V. Vybrané aspekty tvorby šesťjazyčného slovníka z oblasti hipológie. In A. M. O. S. Acta miscellanea orbis scientiae. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019, s. 83--96. ISBN 978-80-223-4828-7 (brož.).

ZENTKOVÁ, I. - HOŠKOVÁ, E. - RICHTER, M. - KAPRÁĽOVÁ, E. - LAJDOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, Ľ. - TROŠOKOVÁ, Ľ. - VRBOVÁ, J. - GÁLOVÁ, V. - GÁLOVÁ, S. - FÖRDÖSOVÁ, M. - KLIMENTOVÁ, K. Multijazyčný výkladový ekonomický slovník. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 258 s. ISBN 978-80-552-1611-9.

 • autonómia učiaceho sa

HOLÚBEKOVÁ, A. - FÖRDÖSOVÁ, M. - KLIMENTOVÁ, K. Some remarks on learner autonomy in ESP classes. In The agri-food value chain: challenges for natural resources management and society. (2016), s. 598--606.

 • cudzí jazyk a zamestnateľnosť, jazyková politika EU

HOLÚBEKOVÁ, A. - FÖRDÖSOVÁ, M. Cudzie jazyky a zamestnanosť v podmienkach Slovenska In Odborný cudzí jazyk: teória a prax. Nitra: Filozofická fakulta, 2020, s. 68--78. ISBN 978-80-558-1608-1 (brož.).

FÖRDÖSOVÁ, M. - HOLÚBEKOVÁ, A. Jazykovaja politika Evropejskogo sojuza v ramkach programmy ERASMUS+ na Fakuľtete ekonomiki i menedžmenta v Slovackom seľskochozjajstvennom universitete v Nitre In Sankt-Peterburgskij obrazovateľnyj vestnik. 1 (2019), s. 47--54. ISSN 2587-5973.

 • akademické písanie a jazykové zručnosti

FÖRDÖSOVÁ, M. - HOLÚBEKOVÁ, A. Akademické písanie na vysokej škole nefilologického zamerania: Academic writing at non-philological colleges.  In Cudzie jazyky v premenách času IX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. (2019), s. 203--213. ISBN 978-80-225-4614-0.

HOLÚBEKOVÁ, A. - FÖRDÖSOVÁ, M. Language skills needs in business environment. In Review of agricultural and applied economics. 20, 2 (2017), s. 38--43. ISSN 1336-9261.

 

Účasť v projektoch:

2018 – 2020 Projekt KEGA 005SPU-4/2018 Slovensko - anglicko - francúzsko - nemecko – rusko - španielsky hipologický slovník;

09/ 2013 Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania (SAIAC) – Program celoživotného vzdelávania podprogram Erasmus –Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC);

09/ 2012 Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania (SAIAC) - Program celoživotného vzdelávania podprogram Erasmus –Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC).

 

Zahraničné stáže a pobyty :

2016 Mendelova univerzita v Brne , Ústav jazykových a kulturních studií, školenie v rámci programu Erasmus;

2015 Česká zemědelská univerzita v Prahe, PEF, Katedra jazyků, výučba v rámci programu Erasmus;

10/2011 – 11/2011     Moskva, RF, Štátny inštitút ruského jazyka A.S.Puškina, PhD. stáž;

04/1997 – 12/1997     Nazraň (Ingušská republika) pracovný pobyt (tlmočníčka/prekladateľka);

08/1995 – 12/1995     Tašla (Orenburgská oblasť), RF, pracovný pobyt (tlmočníčka/ prekladateľka);

09/1991 – 10/1991     Moskva, RF, Štátny inštitút ruského jazyka A.S.Puškina, jazyková stáž.

 

Členstvo v organizáciách:

2007 - súčasnosť Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC)