Mgr. Petra Čančo

študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre program PHARE – Anglický jazyk. Toho času je vo vedeckej príprave PhD na Pedagogickej fakulte UKF. Téma dizertačnej práce: Problematika testovania odborného jazyka v terciárnom vzdelávaní. Od roku 2018 pôsobí na SPU najprv ako odborný asistent na Katedre jazykov FEM a v súčasnosti v Centre jazykov SPU vyučuje predmety Anglický jazyk A, B, C, D, Obchodná prezentácia Aj a Obchodná komunikácia Aj.

Zamestnania

 • 2017 – 2018 Gymnázium, Golianova 68, Nitra, Učiteľka anglického jazyka.
 • január 2017 Jazykový inštitút, GS OS SR, Liptovský Mikuláš, Lektorka anglického jazyka so špecializáciou na vyučovanie podľa normy NATO STANAG 6001 a ESP.
 • 2015 – 2016 Súkromná obchodná akadémia, Nitra. Bilingválne   štúdium, Učiteľka odborných predmetov Podniková ekonomika a Marketing v anglickom jazyku. Vedenie a oponovanie záverečných maturitných prác v anglickom jazyku z predmetu Podniková ekonomika.
 • 2007 – 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava. Vedúca oddelenia
 • jazykovej prípravy, lektorka anglického jazyka so špecializáciou na ESP a kurzov na
 • prípravu prezentácií a vystupovania pred publikom.
 • 1999 - 2006 Generálny štáb Slovenskej republiky, Bratislava. Jazykový inštitút. Zástupkyňa vedúceho jazykového centra, lektorka anglického jazyka so špecializáciou na ESP. Člen skúšobného tímu pre skúšky STANAG podľa normy NATO STANAG 6001.
 • 1998 – 1999 Základná škola Nitra – Janíkovce, Učiteľka.                       
 • 2015 - 2019 Jazyková škola Nitra, Golianova 68, Nitra, Vedúca oddelenia anglického jazyka. Učiteľka anglického jazyka. Príprava a člen komisie pre štátne jazykové skúšky – Všeobecná a Základná štátna jazyková skúška.
 • 2002 -  2016 Agentúra TOP, Nitra, Preklady odborných, technických, ekonomických a bankových textov. Tlmočníctvo.

Účasť na konferenciách

2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, Slovenská onomastická komisia pri JÚĽŠ SAV, 21. SLOVENSKÁ ONOMASTICKÁ KONFERENCIA - VLASTNÉ MENÁ V  INTERDISCIPLINÁRNOM KONTEXTE

 • Názov príspevku: Antroponymá v slovenskom preklade knihy Charlie a továreň na čokoládu od Roalda Dahla

Publikačná činnosť

 • Language teaching in higher education, Gergel Peter, Gálová Stanislava, Čančová Petra Language teaching in higher education. Numbrecht: KIRSCH-Verlag, 2021. ISBN 978-3-943-906-57-8.
 • Mind mapping in an ESP content Čančová, Petra, Mind mapping in an ESP content. In TÓTH, A. -- KUCZMAN, G. -- ČITÁRY, I. -- KALUŽAYOVÁ, K. -- KOJDOVÁ, I. -- KULPEROVÁ, A. -- SMOLÁRIKOVÁ, S. -- SMUTNÍKOVÁ, D. -- ZAJACOVÁ, A. -- ŽOLOBANIČOVÁ, T. The role of english in higher education. Szeged: Juhász Gyula Higher Education Publishing, 2021, s. 85--91. ISBN 978-615-5946-37-0.
 • Educational Role of Language Journal Volume 2, Educational Role of Language Journal Volume 2 ISSN 2657-9774
 • Recenzia učebnice English for Fire Science Students od Jaroslavy Štefkovej, TU Zvolen
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Preklad príspevku do karentovaného časopisu zo slovenského jazyka do anglického jazyka v rámci realizácie projektu VEGA č. 1/0060/15 s názvom „Katolícka literatúra v stredoeurópskom priestore“ (zodpovedný riešiteľ projektu prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.)

Účasť na projektoch

 • Člen riešiteľského kolektívu projektu KEGA č. 013SPU-4/2021 s názvom Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,

Absolvované domáce a zahraničné študijné pobyty

 • 2005    Seminár pre testerov, Jazykový inštitút MO SR, Bratislava. Seminár organizovaný v spolupráci s British Council zameraný na skúšanie, vyhodnocovanie, štatistiku a hodnotenie poslucháčov a absolventov jazykových kurzov.
 • 2003    Observer Professional Training, Defense Language Institute, Lackland Air Force Base, Texas, USA. Štúdium zamerané na  plánovanie, prípravu, organizáciu a riadenie vzdelávacích programov pre študentov a zamestnancov.
 • 2003    Familiarization with the ALC, Defense Language Institute, Texas, USA – v spolupráci  s MO SR, Prípravný kurz ESP.
 • 2002    PfP Teacher Training Seminar, Mannheim, Nemecko, Seminár pre učiteľov ESP organizovaný v spolupráci s British Council, Londýn
 • 2002    Peacekeeping English Project Winter School, Smolenice, Slovenská republika, Úvod do základov a praxe ESP

Členstvo v organizáciách

 • Od 2018 Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC
 • od 2013 Jazykový kvet - Language Flower, Nitra
 • Predseda a člen poroty celoslovenského finálového kola jazykovej súťaže v prednese poézie, prózy a drámy v cudzom jazyku.

Iné

 • 2004  Standardized Training Module Level 2 Seminar, Nitra - Člen organizačno - protokolárneho a zabezpečovacieho tímu medzinárodného seminára OSN.
 • 2002    Idee 2002, Trenčín - Preklad a tlmočenie vedeckej odbornej konferencie
 • 2001    Heereskraftfahrschule Baden, Rakúsko - Tlmočenie vzdelávacích aktivít.
 • 2000  XIII. Majstrovstvá sveta juniorov a seniorov v raketovom modelárstve Slovakia
 • 2000, Liptovský Mikuláš , Tlmočenie podujatia.