Mgr. Stanislava Gálová, PhD.

pôsobí v Centre jazykov SPU v Nitre v sekcii nemeckého jazyka. Odborne sa formovala počas viacerých študijných a výskumných pobytov na nemeckých i rakúskych univerzitách (Univerzita Lipsko, Univerzita Pasov, Univerzita Regensburg, Univerzita Viedeň a i.). Má skúsenosti s vyučovaním nemeckého jazyka na stredných školách (Súkromná obchodná akadémia v Žiari nad Hronom), ako aj vo vysokom školstve (UKF v Nitre, SPU v Nitre).

V CJ SPU v Nitre vyučuje nemčinu na všetkých úrovniach - od začiatočníkov až po odborný jazyk a akademické písanie.  S cieľom umožniť svojim študentom hodiny s rakúskymi lektormi zabezpečuje od r. 2018 odborovú pedagogickú prax študentov z Univerzity Viedeň. V tom istom roku stála i pri zrode Letnej akadémie nemeckého jazyka FEM vo Viedni, ktorú v nasledujúcich rokoch aj spoluorganizovala.

Po prechode na online výučbu, na jar 2020, vytvorila pre študentov SPU Veľkú nemčinársku výzvu -  intenzívny 6-týždňový online mentoring. Vychádzala pri tom zo snahy ukázať študentom, ako sa sami môžu efektívne učiť jazyky. Časť z týchto poznatkov im sprostredkovala aj formou videí, ktoré sprístupnila na YouTube v kanáli Nemčina? V pohode! aj pre verejnosť.

Vo svojej publikačnej činnosti sa zameriava predovšetkým na teóriu literárneho prekladu a kultúrne špecifiká. Počas svojich pobytov na Univerzite v Lipsku sa začala venovať literárnej onomastike a získané poznatky aplikovať do translatológie. O prieniku týchto dvoch vedných disciplín prednášala na viacerých medzinárodných konferenciách (o. i. na celosvetovom Medzinárodnom onomastickom kongrese ICOS v Barcelone, či na vyžiadanej prednáške pre Nemeckú onomastickú spoločnosť GfN).  

Od teórie prekladu prešla i do praxe a v rokoch 2019 a 2020 napísala pre vydavateľstvo Príroda päť odborných knižných prekladov. Keďže je spoluautorkou dvoch multilingválnych terminologických slovníkov, jej najnovšie vedecké práce sú zamerané lexikograficky.

Od roku 2011 sa jej srdcovou záležitosťou stala aj výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka v rámci Rakúsko-slovenskej letnej jazykovej školy, ktorú pravidelne organizuje Katedra germanistiky UKF v Nitre.

 

Ocenenia

12/2020 - Pochvalné uznanie dekanky FEM SPU v Nitre za súbor inštruktážnych nahrávok k podpore výučby nemeckého jazyka

5/2011 - Čestné uznanie Literárneho fondu sekcie umeleckého prekladu za preklad poviedky Sonst noch was! od E. Heidenreichovej

 

Čestné funkcie

od 2019 - Členka predstavenstva Česko-slovenskej asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách CASAJC – 2.volebné obdobie (riadiaca činnosť asociácie, organizovanie konferencií, vydávanie publikácií a i.)

od 2018 - Členka poroty celoslovenskej súťaže Jazykový kvet v umeleckom prednese cudzojazyčnej literatúry (účasť v porote na krajských kolách, v semifinále i celoštátnom finále)

od 2011 - Prezidentka Klubu slovenských štipendistov KAAD (networking, zastupovanie SR na konferenciách v zahraničí – aktívna účasť a pod.)

 

Zahraničné pobyty

5/2018 – 9/2018 - Výskumný pobyt, Univerzita Viedeň, Rakúsko – bilaterálne štipendium Akcie Rakúsko-Slovensko

7/2015 – 9/2015 - Výskumný pobyt, Univerzita Lipsko, SRN – nemecké štipendium KAAD pre vysokoškolských učiteľov

5/2010 – 9/2010 - Výskumný pobyt, Univerzita Lipsko, SRN – nemecké štipendium KAAD pre doktorandov

1/2009-2/2009 - Výskumný pobyt, Univerzita Lipsko, SRN – Slovenský národný štipendijný program

7/2007 - Letná akadémia „Nemecký jazyk ako cudzí jazyk“ pre vysokoškolských pedagógov, Univerzita Regensburg, SRN – bavorské štipendium Bayhost

7/2007 - Seminár „Obchodná nemčina“, Pedagogický inštitút spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, Hollabrunn, Rakúsko

4/2004 – 9/2004 - Semestrálny študijný pobyt, Univerzita Pasov, SRN – štipendium Sokrates

7/2003 – 8/2003 - Medzinárodný nemecký kurz, Deutsch-Studio Salzburg, Rakúsko – rakúske štipendium ÖAD

8/2002 - Vysokoškolský letný kurz „Krajinovedné aspekty v literárnych textoch“, Univerzita Pasov, SRN – nemecké štipendium DAAD

 

Doplňujúce vzdelanie

2021 - Odborno-metodické webináre pre učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka, Studia academica slovaca, Univerzita Komenského v Bratislave

6/2020 – 9/2020 - Intenzívne online vzdelávanie pre učiteľov nemčiny na VŠ „Nemčina počas štúdia - metodika/didaktika pre vyučovanie dospelých“, Goethe-Institut, Berlín, štipendium Goetheho inštitútu

2011 - Odborná nemčina v ekonomických vedách - didakticko-metodický seminár pre vysokoškolských učiteľov nemčiny, Ekonomická univerzita v Bratislave, štipendium DAAD

 

Významné publikácie

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databáze SCOPUS: GÁLOVÁ, S. -- KLIMENTOVÁ, K. -- MORAVCOVÁ, Ľ. Some remarks on the elaboration of a multilingual specialized dictionary of hippology. In XLinguae. 14, 2 (2021), s. 22--38. ISSN 1337-8384.

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch: GÁLOVÁ, S. Verfahren der Wiedergabe von Eigennamen im Sprachenpaar Deutsch-Slowakisch am Beispiel von literarischen Texten. In Namenkundliche Informationen. 107, (2016), s. 77--93. ISSN 0943-0849.

Publikované pozvané príspevky: GÁLOVÁ, S. -- GREŽOVÁ, I. Deutschunterricht und sprachliche Erstorientierung für Flüchtlinge und dafür geeignete Lehrwerke. In „Willkommen und Abschied“. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 2019, s. 145--158. ISBN 978-3-96138-150-0 (brož.).

Vysokoškolské učebnice a skriptá: MORAVCOVÁ, Ľ. -- HANIC, A. -- GÁLOVÁ, S. -- GREŽOVÁ, I. -- TROŠOKOVÁ, Ľ. Nemecký jazyk pre študentov ekonomických a agrárnych vied. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 178 s. ISBN 978-80-552-1013-1.

TABAČKOVÁ, Z. -- GÁLOVÁ, S. Translatológia aj pre netranslatológov: rozmýšľame o preklade. 1. vyd. Nitra : ASPA, 2012. 147 s. ISBN 978-80-89477-09-8.

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách: GÁLOVÁ, S. Postavenie literárnych vlastných mien v prekľadateľskom procese. In Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Bratislava: Veda, 2019, s. 513--524. ISBN 978-80-224-1732-7 (brož.).

Dizertačná práca: GÁLOVÁ, S. Špecifiká prekladu reálií na príklade beletristických textov. 2011. 153 s.

 

Projekty - spoluriešiteľka:

2018 – 2020 Projekt KEGA 005SPU-4/2018 Slovensko - anglicko - francúzsko - nemecko – rusko - španielsky hipologický slovník

2010-2013 Projekt Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Aktivita 2.1 Rozvoj a prehlbovanie cudzojazyčných kompetencií

2008-2013 Národný projekt MŠ SR a ŠPÚ Bratislava „Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa základných škôl v oblasti cudzích jazykov s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“