Mgr.Viera Prídavková, PhD.

 

Vzdelanie

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra (Mgr. – 1983)

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, translatológia (PhD. – 2017)

Profesionálna kariéra

1991 – doteraz Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, vysokoškolský učiteľ, vyučuje predmety slovenského jazyka a predmety francúzskeho jazyka (základný stupeň, stredne pokročilý stupeň, pokročilý stupeň, odborný jazyk, základy slovenského jazyka pre cudzincov) vrátane dvojročnej prípravy študentov na získanie certifikátu UNIcert®  II zo slovenského jazyka a francúzskeho jazyka (slovenský jazyk A, B, C, D a francúzsky jazyk A, B, C, D)

Zahraničné pobyty

2005-2009 Université de Strasbourg (lektorka slovenského jazyka a kultúry vo Francúzsku)

2001-2003 Université Michel de Montaigne de Bordeaux (lektorka slovenského jazyka a kultúry vo Francúzsku)

Výskum

slovenčina a francúzština, didaktika cudzích jazykov, lingvistika, lexikografia, translatológia teoreticky i v praxi (riešiteľka 9 projektov a grantov)

Významné publikácie

PRÍDAVKOVÁ, Viera – KOPECKÝ, Peter. 2018. Francúzsko-slovenský poľnohospodársky slovník. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2018. 202 s. ISBN 978-80-558-1387-5.

Moravcová, Ľubomíra – Fördösová, Mária – Gálová, Stanislava – Holúbeková, Andrea – Klimentová, Katarína – Prídavková, Viera – Vrbová, Jana: Slovensko-anglicko-francúzsko-nemecko-rusko-španielsky hipologický slovník. 1. vyd. Nitra: SPU, 2020. 181 s. ISBN 978-80-552-2193-9.

Prídavková, Viera. 2016. Francúzsky jazyk 1. diel. 5. vydanie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 140 s. ISBN 978-80-552-1496-2.

Prídavková, Viera. 2005. Francúzsky jazyk 2. diel. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 118 s. ISBN 80-8069-604-7

KOPECKÝ, Peter – PRÍDAVKOVÁ, Viera. 2015. Miesto slovotvorných sufixov -able, -ible, uble vo francúzskom a rumunskom jazyku. In Quo vadis Romanistica 4? , s. 137 – 150. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. ISBN 978-80-223-3899-8.

PRÍDAVKOVÁ, Viera. 2015. Miesto a charakter slovies v odbornom texte zo živočíšnej výroby. In Preklad a kultúra. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2015, s. 258 – 268. ISBN 978-80-558-0876-5.

Prídavková, Viera – Fördösová, Mária – Holúbeková, Andrea – Klimentová, Katarína. 2019. Optimalizácia slovníkového hesla vo viacjazyčnom odbornom slovníku. In A. M. O. S. Acta miscellanea orbis scientiae. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019, s. 97 – 113. ISBN 978-80-223-4828-7.

 

Členstvo v profesijných organizáciách

Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC)

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL)

2007-2009 Groupe d´Études Orientales, Slaves et Néo-helléniques na Université de Strasbourg (GEO)

 

Členstvo v komisiách

2013 – 2022  členka celouniverzitnej rozvrhovej komisie SPU v Nitre

2000 – 2001, 2003 – 2008   predsedníčka Komisie pre štátne záverečné skúšky z francúzskeho jazyka, Česká zemědělská univerzita v Prahe

1996-2001 členka Edičnej komisie FEM SPU v Nitre

 

Iné

2007 - 2021 tlmočníčka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, odbor: Slovenský jazyk – francúzsky jazyk

2007 - doteraz prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, odbor: Slovenský jazyk – francúzsky jazyk