Názov projektu: Slovensko - anglicko - francúzsko – nemecko - rusko - španielsky hipologický slovník

Typ a číslo projektu: KEGA č. 005SPU-4/2018

Doba riešenia projektu: 2018 – 2020

Riešiteľský kolektív:

  • PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD., vedúca projektu
  • Mgr. Mária Fördösová, PhD.                                   
  • Mgr. Stanislava Gálová, PhD.
  • Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.                              
  • Mgr. Katarína Klimentová, PhD.
  • Mgr. Viera Prídavková, PhD.                       
  • PhDr. Jana Vrbová, PhD.
  • Erika Šalátová, technický pracovník

Cieľ projektu                       

Cieľom projektu bolo vytvorenie viacjazyčného terminologického slovníka pre študentov bakalárskeho študijného programu Hipológia na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Slovník obsahuje 634 terminologických jednotiek v slovenskom jazyku a ich ekvivalenty v piatich svetových jazykoch (anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk). Okrem toho je slovník doplnený o 71 názvov chovných plemien koní.

Súčasťou slovníka sú aj dvojjazyčné registre k obidvom častiam slovníka (anglicko-slovenský register, francúzsko-slovenský register, nemecko-slovenský register, rusko-slovenský register a španielsko-slovenský register). Hlavným zámerom riešiteľov projektu bolo vytvorenie viacjazyčného terminologického slovníka, ktorý by sa mohol stať súčasťou už vydaných učebných textov a materiálov a tiež môže byť využitý ako terminologická databáza pojmov nielen pre daný študijný program, ale aj pre ostatných študentov I., II., III. stupňa štúdia na SPU v Nitre, pre pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov univerzity.

Výstup projektu  

 Moravcová, Ľ. - Fördösová, M. - Gálová, S. - Holúbeková, A. - Klimentová, K. - Prídavková, V.- Vrbová, J. Slovensko-anglicko-francúzsko-nemecko-rusko-španielsky hipologický slovník, 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 181 s. ISBN 978-80-552-2193-9.       (Slovensko-anglicko-francúzsko-nemecko-rusko-španielsky hipologický slovník (uniag.sk) )