PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.

Pedagogická činnosť:

 • 1984 - 1990 výučba ruského jazyka
 • 1990 – súčasnosť výučba anglického jazyka

Vyučované predmety:

 • Anglický jazyk A, B, C, D
 • Komunikácia AJ
 • Obchodná komunikácia AJ
 • Odborný jazyk AJ
 • Akademické písanie AJ
 • Výučba PhD. študentov AJ

Študijné pobyty v zahraničí

 • máj – jún 1988 dvojmesačná študijná stáž na Univerzite Lomonosovova v Moskve
 • jún – august 1991  trojmesačný študijný pobyt v rámci programu TEMPUS na English Language Unit, Univerzita v Liverpoole, Veľká Británia
 • júl 1992 trojtýždňový študijný pobyt v rámci programu TEMPUS na English Language Unit, Univerzita v Liverpoole, Veľká Británia
 • júl 1993 trojtýždňový študijný pobyt v rámci programu TEMPUS na Marble Arch Language School v Londýne, Veľká Británia

ERASMUS program mobility:

 • University of Huelva, Španielsko
 • University of Maribor, Slovinsko
 • Česká zemĕdelská univerzita v Prahe, ČR
 • Mendelova Univerzity v Brne, ČR

Riešené projekty

 • 2021 – 2023 KEGA Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese - vedúca riešiteľka
 • 2018 – 2022 VEGA Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas)
 • 2018 – 2020 KEGA Digitálne edukačné aplikácie z matematiky
 • 2010 – 2013 Štrukturálne fondy EU - Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (LUZK), ITMS kód: 26110230020
 • 2009 – 2011 VEGA č. 1/0230/09 „Konkurencieschopnosť agropotravinárskych podnikov SR na európskom trhu potravín“
 • 2006- 2008 FEM 11/06 Využitie multimédií vo vyučovaní cudzích jazykov
 • 2003- 2005 FEM XIV – Dimenzie kultúrnych odlišností a interkultúrna komunikácia v jednotlivých jazykoch II.
 • 2000 – 2002 E XIV – Dimenzie kultúrnych odlišností a interkultúrna komunikácia v jednotlivých jazykoch – anglický, francúzsky, nemecký, ruský a španielsky I.
 • 1994 - 1996 E 28 Teória a prax cudzojazyčných didaktických testov
 • 1991- 1993 E 05 Optimálny model cudzojazyčnej výučby na nefilologických vysokých školách
 • 1989 – 1991 RŠ VII –01-03 Modernizácia obsahu, foriem a metód výučby cudzích jazykov na vysokých školách nefilologického smeru
 • 1986 – 1988 RŠ- VII –06 Zdokonaľovanie riadenia vedecko-výskumnej činnosti v rezorte školstva :RŠ VII 06-04-1 Uplatnenie výsledkov štátneho programu ekonomického výskumu a štátneho programu základného výskumu (ekonomického) v pedagogickom procese v podmienkach VŠP

Významné publikácie

 • Horváthová, J. a kol. Slovensko-anglický slovník produkcie rastlín. 2021. SPU. ISBN 978-80-552-2390-2.
 • Horváthová, J. – Országhová, D. - Hornyák Gregáňová, R. 2020. Evaluation of University Students´ English Language Competence. ISSN 2340 – 1095.
 • Novák, J. – Horváthová, J. 2019. Mountain Pastures Influenced by Sheep Milk Farming in the Carpathians. SPU. 112 s. ISBN 978-80-552-2036-9.
 • Horváthová, J. – Gálová, S. – Klimentová, K. 2018. Comparison of Anglicism Use on Company Websites in Selected Languages. In ISD 2018. ISBN  978- 80-7598-180-6. Horváthová. J. 2017. Výučba predmetov v anglickom jazyku metódou CLIL. In Matematika pre vedu a prax. ISBN 978-80-552-1654-6.
 • Jakabovičová, J – Horváthová. J. 2015. International Organizations. SPU Nitra. 80 s.  ISBN 978-80-552-1323- 1..
 • Jakabovičová, J – Horváthová. J. 2013. European Institutions. SPU Nitra. 93 s. ISBN 978-80-552-01082-7.
 • Horváthová, J. 2011. Profil učiteľa obchodnej angličtiny. In Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie. ISSN  1338-3388.
 • Horváthová, J. – Jakabovičová, J. 2011. Aspekty interkultúrnej komunikácie v negociačnom procese. In: Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II. ISBN 978-80-552-0713-1.
 • Ubrežiová, I. – Horváthová, J. 2010. International Business Environment: The oportunity for Development of Small and Medium Sized Enterprises in Slovakia. In ISD 2010. ISBN 978-80-552-0385-0.
 • Horváthová, J. 2008. Masmédiá – efektívny nástroj cudzojazyčného vzdelávania. SPU. 91 s. ISBN  978-80-552-0044-6.