Názov projektu: Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich   aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese

Typ a číslo projektu : KEGA  013SPU-4/2021

Doba riešenia projektu: 2021 – 2023

Riešiteľský kolektív:

  • PhDr. Jarmila Horváthová, PhD., vedúca projektu  
  • doc.  Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
  • Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.
  • Mgr. Katarína  Klimentová, PhD.
  • Mgr. Eva Matušeková, PhD.
  • Mgr. Petra Čančová
  • Diana Bencová, technický pracovník

Cieľ a opis projektu

Projekt je zameraný na skvalitnenie výučby v oblasti pôdoznalectva v anglickom jazyku. Cieľom je vydanie učebných textov z pôdoznalectva v anglickom jazyku, slovensko-anglického terminologického slovníka odborných výrazov z oblasti pôdoznalectva a vytvorenie všeobecnej schémy pre prezentovanie výsledkov z pôdoznalectva, ale i vytvorenie multimediálnych prezentácií z vybraných nosných častí pôdoznalectva v angličtine. Skriptá budú vydané v elektronickej podobe na CD-nosiči. Rozdelené budú do jednotlivých časti, ktoré budú spájať jednotlivé čiastkové disciplíny. Ich obsah bude zostavený tak, že bude zahŕňať základné informácie o elementárnych pojmoch, priblížia vývoj a genézu pôd, oboznámia čitateľov s jednotlivými funkciami pôdy, poukážu na aktuálnu klasifikáciu pôdnych jednotiek a používateľ získa informácie z oblasti chemizmu, biológie a fyziky pôd. V neposlednom rade bude pozornosť upriamená na pôdny fond v Slovenskej republike a jeho ochranu. Predkladané študijné pomôcky budú založené na najmodernejších vedeckých poznatkoch odborníkov z tejto oblasti. Koncipované budú nielen pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, ale i príbuzných odborov, pričom požiadavka bude kladená tak, aby mali širšie uplatnenie, či už u laickej alebo odbornej verejnosti. Vytvorené multimediálne prezentácie, ktoré budú bežne dostupné (na stránke SPU) umožnia záujemcom rýchlejšiu orientáciu v problematike pri samoštúdiu a veríme, že budú nosnou osnovou pri precíznejšom štúdiu tohto zamerania v anglickom jazyku.