Predmety Centra jazykov

Základný stupeň

Mgr. Mária Fördösová, PhD. (zodpovedná za predmet)

Predmet je zameraný na osvojenie si základných jazykových zručností v danom jazyku.
Absolvent predmetu porozumie často používaným každodenným výrazom a základným frázam a podľa potreby ich aj dokáže používať. Je schopný prečítať a porozumieť jednoduchému textu, sformulovať jednoduché otázky o základných potrebách a známych témach a odpovedať na otázky, pokiaľ človek, s ktorým komunikuje, hovorí pomaly a zreteľne.
Popri bežných vyjadrovacích prostriedkoch  si študent  osvojí i základnú slovnú zásobu zo svojho odboru (cca 50 termínov).

Predmet je dvojsemestrálny, v zimnom semestri sa končí zápočtom a v letnom semestri zápočtom a skúškou.

Po absolvovaní predmetu študent dosiahne jazykovú úroveň A1.

Sylabus zimný semester (FJ, NJ, RJ, ŠJ)

Sylabus letný semester (FJ, NJ, RJ, ŠJ)

 

Stredne pokročilý stupeň

Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (zodpovedná za predmet)

Po absolvovaní predmetu je študent schopný jednoducho a efektívne udržiavať komunikáciu v cudzom jazyku. Dokáže sa predstaviť a jednoducho popísať svoj profesijný rast napr. na pracovnom pohovore. Študent je schopný písať v súvislých vetách  o každodenných stránkach svojho života (napr. o pracovných či študijných skúsenostiach). Dokáže zostaviť  profesijný životopis i motivačný list. Porozumie krátkym napísaným textom s frekventovanou slovnou zásobou a vie vyselektovať základné informácie. Pri počúvaní dokáže zachytiť potrebné základné informácie, keď sú podané v primeranom tempe a v spisovnom jazyku.  
Popri bežných vyjadrovacích prostriedkoch  si študent  osvojí i základnú slovnú zásobu zo svojho odboru (cca 100 termínov).

Predmet je dvojsemestrálny, v zimnom semestri sa končí zápočtom a v letnom semestri zápočtom a skúškou.

Jazyková úroveň – A1 - A2

Sylabus zimný semester (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ)

Sylabus letný semester (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ)

 

Pokročilý stupeň

Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (zodpovedná za predmet)

Po absolvovaní predmetu sa študent bude vedieť vyjadrovať k bežným konverzačným témam, bude schopný dohodnúť si pracovné termíny, či viesť telefonické rozhovory. Pri čítaní a počúvaní zachytí hlavné myšlienky a vie ich následne zreprodukovať. V rámci písomného prejavu bude schopný viesť aj e‑mailovú komunikáciu súkromného ako aj pracovného charakteru. Popri bežných vyjadrovacích prostriedkoch si študent osvojí základnú slovnú zásobu zo svojho odboru (cca 150 termínov).

Predmet je dvojsemestrálny, v zimnom semestri sa končí zápočtom a v letnom semestri zápočtom a skúškou.

Jazyková úroveň – A2 – B1

Sylabus zimný semester (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ)

Sylabus letný semester (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ)

 

Svetový jazyk A

Mgr. Katarína Klimentová, PhD. (zodpovedná za predmet)

Cieľom predmetu je rozvíjanie komunikatívnych zručností vo vybraných oblastiach ľudskej činnosti. Študent porozumie prečítanému alebo počutému odbornému textu a dokáže selektovať a spracovať základné informácie z danej problematiky. Je schopný viesť dialóg vo dvojici alebo v skupine s použitím osvojenej základnej odbornej slovnej zásoby.

Predmet je dvojsemestrálny, v zimnom semestri sa končí zápočtom, v letnom semestri zápočtom a skúškou. V letnom semestri študent pokračuje predmetom Svetový jazyk B.

Jazyková úroveň – B1 - B2

Sylabus zimný semester (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ)

 

Svetový jazyk B

Mgr. Katarína Klimentová, PhD. (zodpovedná za predmet)

Cieľom predmetu je rozvíjanie komunikatívnych zručností vo vybraných oblastiach ľudskej činnosti s orientáciou na ústny prejav. Študent porozumie prečítanému alebo počutému textu z danej problematiky. Študent vie vyhľadať synonymá a antonymá v konkrétnych odborných textoch. Dokáže viesť dialóg vo dvojici alebo v skupine s použitím osvojenej odbornej slovnej zásoby, ako aj pripraviť si konkrétnu odbornú tému a samostatne ju prezentovať.

Predmet je možné absolvovať len po absolvovaní predmetu Svetový jazyk A a končí zápočtom a skúškou.

Jazyková úroveň – B1 - B2

Sylabus letný semester (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ)

 

Svetový jazyk C

Mgr. Ivana Grežová, PhD. (zodpovedná za predmet)

Predmet je zameraný na nadobudnutie poznatkov z odborných tém, nácvik písomného prejavu (eseje), samostatného ústneho prejavu, rozširovanie odbornej slovnej zásoby pomocou hovorenia a počúvania autentických odborných textov ako aj na precvičovanie a prehlbovanie vybraných gramatických javov.

Predmet je dvojsemestrálny. V zimnom semestri sa končí zápočtom, v letnom semestri zápočtom a skúškou. V letnom semestri študent pokračuje predmetom Svetový jazyk D.

Jazyková úroveň – B2

Sylabus zimný semester (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ)

 

Svetový jazyk D

Mgr. Ivana Grežová, PhD. (zodpovedná za predmet)

Absolvent predmetu by mal porozumieť všeobecnému a odbornému textu, rozpoznať v ňom podstatné informácie a text by mal prerozprávať vlastnými slovami. Absolvent by sa  mal zároveň vedieť vyjadrovať k všeobecným, ale aj odborným témam súvisiacim s jeho študijným odborom. Predmet je možné absolvovať len po absolvovaní predmetu Svetový jazyk C a končí zápočtom a skúškou.

Jazyková úroveň – B2

Po absolvovaní predmetov Svetový jazyk A,B,C,D sa študent môže prihlásiť na jazykovú skúšku UNIcert® II .

Sylabus letný semester (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ)

 

Obchodná komunikácia

PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. (zodpovedná za predmet)

Predmet je zameraný na rozvoj komunikatívnej kompetencie v medzinárodnom obchodnom styku. Dôraz sa kladie na osvojenie si komunikačných stratégií potrebných pre obchodné rokovania so zahraničnými partnermi ako aj na  prezentačné kompetencie a  obchodnú korešpondenciu. Absolvent predmetu bude schopný profesionálne prezentovať seba a svoju firmu.

Predmet je dvojsemestrálny, v zimnom semestri sa končí zápočtom a v letnom semestri zápočtom a skúškou.

Jazyková úroveň – B2

Sylabus zimný semester (AJ, NJ, RJ)

Sylabus letný semester (AJ, NJ, RJ)

 

Komunikácia

PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. (zodpovedná za predmet)

Predmet je zameraný na osvojenie si odbornej slovnej zásoby, na rozvíjanie zručnosti  
čítania a počúvania s porozumením s dôrazom na autentické odborné texty, nácvik
monologického a dialogického ústneho prejavu a tiež na rozvoj schopností komunikovať
o témach súvisiacich so študijným odborom. Po absolvovaní predmetu študenti budú schopní používať odbornú terminológiu, nadobudnú komunikatívnu kompetenciu v písomnom a ústnom prejave.

Predmet je dvojsemestrálny, v zimnom semestri sa končí zápočtom a v letnom semestri zápočtom a skúškou.

Jazyková úroveň – B2 - C1

Sylabus zimný semester (AJ, NJ, RJ)

Sylabus letný semester (AJ, NJ, RJ)

 

Odborný jazyk I.

Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. (zodpovedná za predmet)

Po absolvovaní predmetu bude študent schopný používať odbornú slovnú zásobu v písomnom a ústnom prejave v rámci akademického prostredia ako aj profesijného života, čítať autentické texty a reprodukovať hlavné myšlienky prečítaných odborných textov, týkajúcich sa jeho študijného odboru.  

Predmet je dvojsemestrálny, v zimnom semestri sa končí zápočtom a v letnom semestri zápočtom a skúškou.

Jazyková úroveň – B2 - C1

Sylabus zimný semester (AJ, NJ, RJ)

Sylabus letný semester (AJ, NJ, RJ)

 

Obchodná prezentácia

Mgr. Katarína Klimentová, PhD. (zodpovedná za predmet)

Po absolvovaní predmetu je študent schopný písať akademické práce a pripravovať prezentácie o konkrétnych odborných témach súvisiacich s jeho študijným odborom a budúcim profesijným zameraním.

V zimnom semestri sa kladie dôraz na rozvíjanie zručnosti čítania s porozumením a na rozvíjanie produktívnych komunikatívnych zručností s orientáciou na písomný prejav (príprava písomného projektu na odbornú tému súvisiacu so študijným odborom, nácvik zručností akademického písania: spôsoby výberu vhodných zdrojov, spracovanie relevantných informácií a techniky ich spájania a uvádzania v logickom a chronologickom slede, spôsoby uvádzania jednotlivých druhov zdrojov v texte a v zozname bibliografických údajov, atď).

V letnom semestri sa kladie dôraz na rozvíjanie produktívnych komunikatívnych zručností s orientáciou na ústny prejav: príprava prezentácií v cieľovom jazyku, prezentačné zručnosti, využívanie vizuálnych prostriedkov a zásady prezentovania.

Predmet je dvojsemestrálny, v zimnom semestri sa končí zápočtom a v letnom semestri zápočtom a skúškou.

Jazyková úroveň – C1

Sylabus zimný semester (AJ, NJ, RJ)

Sylabus letný semester (AJ, NJ, RJ)

Po absolvovaní predmetov Komunikácia, Odborný jazyk I. a Obchodná prezentácia sa študent môže prihlásiť na jazykovú skúšku UNIcert® III .

 

Odborný jazyk PhD.

Mgr. Eva Matušeková, PhD. (zodpovedná za predmet)

Absolvent predmetu porozumie odbornej literatúre zo svojho študijného odboru, dokáže aplikovať terminológiu svojho študijného programu v odbornej komunikácii, dokáže napísať odborný článok so správne uvedenými a odcitovanými zdrojmi použitej literatúry, vie vytvoriť odbornú prezentáciu, odprezentovať a obhájiť výsledky svojho výskumu.

Jazyková úroveň – C1

Sylabus (AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ)


Slovenský jazyk pre cudzincov

Základy slovenského jazyka pre cudzincov (Basic Slovak Language for Foreigners)

Mgr. Mária Fördösová, PhD. (zodpovedná za predmet)

Predmet je zameraný na osvojenie si základných jazykových zručností v slovenskom jazyku. 
Absolvent predmetu porozumie často používaným každodenným výrazom a základným frázam a podľa potreby ich aj dokáže používať. Je schopný prečítať a porozumieť jednoduchému textu, sformulovať jednoduché otázky o základných potrebách a známych témach a odpovedať na otázky, pokiaľ človek, s ktorým komunikuje, hovorí pomaly a zreteľne.  
Predmet je jednosemestrálny, končí zápočtom a skúškou, a je určený len pre zahraničných študentov. Pracovný jazyk je slovenčina.

Po absolvovaní predmetu študent dosiahne jazykovú úroveň  < A1.

The subject is focused on mastering basic language skills in that language. The graduate is able to understand frequently used everyday expressions and basic phrases and according to the needs, is able to use them. He can read and understand simple text, create simple questions about basic needs and common topics. He is also able to respond to the questions while the person he is communicating with speaks slowly and clearly.

It is a one-term course. At the end of the course, an exam has to be taken. This subject is only for foreign students. The working language is Slovak.

Participants of the course will acquire very basic language skills corresponding to Level < A1.

Sylabus SJ

 

Základný stupeň

Mgr. Mária Fördösová, PhD. (zodpovedná za predmet)

Predmet je zameraný na osvojenie si základných jazykových zručností v danom jazyku.
Absolvent predmetu porozumie často používaným každodenným výrazom a základným frázam a podľa potreby ich aj dokáže používať. Je schopný prečítať a porozumieť jednoduchému textu, sformulovať jednoduché otázky o základných potrebách a známych témach a odpovedať na otázky, pokiaľ človek, s ktorým komunikuje, hovorí pomaly a zreteľne.
Popri bežných vyjadrovacích prostriedkoch  si študent  osvojí i základnú slovnú zásobu zo svojho odboru (cca 50 termínov).

Predmet je dvojsemestrálny, v zimnom semestri sa končí zápočtom a v letnom semestri zápočtom a skúškou.

Po absolvovaní predmetu študent dosiahne jazykovú úroveň A1.

Sylabus zimný semester (SJ)

Sylabus letný semester (SJ)

 

Stredne pokročilý stupeň

Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (zodpovedná za predmet)

Po absolvovaní predmetu je študent schopný jednoducho a efektívne udržiavať komunikáciu v cudzom jazyku. Dokáže sa predstaviť a jednoducho popísať svoj profesijný rast napr. na pracovnom pohovore. Študent je schopný písať v súvislých vetách  o každodenných stránkach svojho života (napr. o pracovných či študijných skúsenostiach). Dokáže zostaviť  profesijný životopis i motivačný list. Porozumie krátkym napísaným textom s frekventovanou slovnou zásobou a vie vyselektovať základné informácie. Pri počúvaní dokáže zachytiť potrebné základné informácie, keď sú podané v primeranom tempe a v spisovnom jazyku.  
Popri bežných vyjadrovacích prostriedkoch  si študent  osvojí i základnú slovnú zásobu zo svojho odboru (cca 100 termínov).

Predmet je dvojsemestrálny, v zimnom semestri sa končí zápočtom a v letnom semestri zápočtom a skúškou.

Jazyková úroveň – A1 - A2

Sylabus zimný semester (SJ)

Sylabus letný semester (SJ)

 

Pokročilý stupeň

Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (zodpovedná za predmet)

Po absolvovaní predmetu sa študent bude vedieť vyjadrovať k bežným konverzačným témam, bude schopný dohodnúť si pracovné termíny, či viesť telefonické rozhovory. Pri čítaní a počúvaní zachytí hlavné myšlienky a vie ich následne zreprodukovať. V rámci písomného prejavu bude schopný viesť aj e‑mailovú komunikáciu súkromného ako aj pracovného charakteru. Popri bežných vyjadrovacích prostriedkoch si študent osvojí základnú slovnú zásobu zo svojho odboru (cca 150 termínov).

Predmet je dvojsemestrálny, v zimnom semestri sa končí zápočtom a v letnom semestri zápočtom a skúškou.

Jazyková úroveň – A2 – B1

Sylabus zimný semester (SJ)

Sylabus letný semester (SJ)

 

Slovenský jazyk A

Mgr. Viera Prídavková, PhD. (zodpovedná za predmet)

Cieľom predmetu je rozvíjanie komunikatívnych zručností vo vybraných oblastiach ľudskej činnosti. Študent porozumie prečítanému alebo počutému odbornému textu a dokáže selektovať a spracovať základné informácie z danej problematiky. Je schopný viesť dialóg vo dvojici alebo v skupine s použitím osvojenej základnej odbornej slovnej zásoby.

Predmet je určený len pre zahraničných študentov. Pracovný jazyk je slovenčina. Predmet sa končí zápočtom.

Jazyková úroveň – B1 - B2

Sylabus zimný semester

 

Slovenský jazyk B

Mgr. Viera Prídavková, PhD. (zodpovedná za predmet)

Cieľom predmetu je rozvíjanie komunikatívnych zručností vo vybraných oblastiach ľudskej činnosti s orientáciou na ústny prejav. Študent porozumie prečítanému alebo počutému textu z danej problematiky. Študent vie rozpoznať a nahradiť synonymá a antonymá v konkrétnych odborných textoch. Dokáže viesť dialóg vo dvojici alebo v skupine s použitím osvojenej odbornej slovnej zásoby, ako aj pripraviť si konkrétnu odbornú tému a samostatne ju prezentovať. Spoznávanie kultúrneho dedičstva, reálií a súčasnosti Slovenska.

Predmet je určený len pre zahraničných študentov. Pracovný jazyk je slovenčina. Predmet sa končí zápočtom a skúškou.

Jazyková úroveň – B1 - B2

Sylabus letný semester

 

Slovenský jazyk C

Mgr. Viera Prídavková, PhD. (zodpovedná za predmet)

Predmet je zameraný na nadobudnutie poznatkov z odborných tém, nácvik písomného prejavu (eseje) a samostatného ústneho prejavu.

Absolvent predmetu  bude vedieť používať slovnú zásobu v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov. Bude schopný vedieť napísať esej na témy vzťahujúce sa na slovenské reálie, medziľudské vzťahy, ekonomiku, spoločenský a kultúrny život, pričom syntetizuje a vyhodnocuje informácie a argumenty z rôznych zdrojov.

Predmet je určený len pre zahraničných študentov. Pracovný jazyk je slovenčina. Predmet sa končí zápočtom.

Jazyková úroveň – B2

Sylabus zimný semester

 

Slovenský jazyk D

Mgr. Viera Prídavková, PhD. (zodpovedná za predmet)

Absolvent predmetu by mal porozumieť všeobecnému a odbornému textu, rozpoznať v ňom podstatné informácie a text by mal prerozprávať vlastnými slovami. Absolvent by sa  mal zároveň vedieť vyjadrovať k všeobecným, ale aj odborným témam súvisiacim s jeho študijným odborom.
Predmet je určený len pre zahraničných študentov. Pracovný jazyk je slovenčina. Predmet sa končí zápočtom a skúškou.

Jazyková úroveň –B2

Po absolvovaní predmetov Slovenský jazyk A,B,C,D sa študent môže prihlásiť na jazykovú skúšku UNIcert® II .

Sylabus letný semester

 

Odborný jazyk SJ

Mgr. Viera Prídavková, PhD. (zodpovedná za predmet)

Po absolvovaní predmetu bude študent schopný používať odbornú slovnú zásobu v písomnom a ústnom prejave v rámci akademického prostredia ako aj profesijného života, čítať autentické texty a reprodukovať hlavné myšlienky prečítaných odborných týkajúcich sa jeho študijného odboru. Absolvent predmetu porozumie odborným textom, dokáže vyhľadať a spracovať relevantné informácie, je schopný napísať článok v rozsahu cca 4 normostrany s citáciami a so správne uvedenými zdrojmi. samostatne ústne prezentovať článok za podpory PowerPointovej prezentácie a obhájiť ho v následnej diskusii.

Predmet je určený len pre zahraničných študentov. Pracovný jazyk je slovenčina. Predmet je dvojsemestrálny, v zimnom semestri sa končí zápočtom a v letnom semestri zápočtom a skúškou.

Jazyková úroveň – B2

Sylabus zimný semester

Sylabus letný semester