Jazykové kurzy ďalšieho vzdelávania pre zamestnancov SPU v Nitre

 

Pracovisko zabezpečujúce výučbu: Centrum jazykov SPU v Nitre

Jazyky: anglický, nemecký, ruský, španielsky

Stupeň pokročilosti: základný stupeň, stredne pokročilý stupeň, pokročilý stupeň

Počet hodín: 30 hod./2 hod. týždenne

Forma vzdelávania: prezenčná, dištančná (online) resp. kombinovaná v závislosti od požiadaviek účastníkov kurzu a aktuálnej epidemickej situácie

Absolvent kurzu dostane osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Lektori – zamestnanci CJ

Anglický jazyk:

Mgr. Petra Čančo

Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.

PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.

Mgr. Katarína Klimentová, PhD.

Mgr. Eva Matušeková, PhD.

Nemecký jazyk:

Mgr. Stanislava Gálová, PhD.

Mgr. Ivana Grežová, PhD.

Ruský jazyk:

Mgr. Mária Fördösová, PhD.

Španielsky jazyk:

Mgr. Katarína Klimentová, PhD.

Ciele kurzov: Cieľom jazykových kurzov ďalšieho vzdelávania je zamerať sa na profesijný rozvoj administratívnych a technických zamestnancov SPU v Nitre v oblasti cudzojazyčných kompetencií v súlade (1) s požiadavkami na všeobecné kľúčové kompetencie uvedené v Národnej sústave povolaní, (2) s kľúčovými kompetenciami pre celoživotné vzdelávanie (3) ako aj so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazykové znalosti (SERR). Kurzy sú zamerané na rozvoj štyroch základných jazykových zručností (čítanie s porozumení, počúvanie s porozumením, ústny prejav a písomný prejav) v zhode so SERR, a na osvojenie si všeobecnej ako aj odbornej slovnej zásoby potrebnej pre výkon jednotlivých povolaní vo vysokoškolskom prostredí, v ktorom sa administratívni a technickí pracovníci stretávajú aj so študentami, vysokoškolskými pedagógmi a inými spolupracovníkmi univerzity zo zahraničia.

Výsledky vzdelávania v rámci jednotlivých stupňov

Základný stupeň (úroveň < A1)

Absolvent kurzu porozumie často používaným každodenným výrazom a základným frázam a podľa potreby ich aj dokáže používať. Je schopný prečítať a porozumieť jednoduchému textu, sformulovať jednoduché otázky o základných potrebách a známych témach a odpovedať na otázky, pokiaľ človek, s ktorým komunikuje, hovorí pomaly a zreteľne. Dokáže vyplniť formuláre s osobnými údajmi. Hlavným cieľom kurzu je osvojenie si grafiky, základov ortografie, fonetiky, gramatického aparátu, lexikálneho minima všeobecného, ale aj odborného zamerania (cca 50 termínov) a jednoduché ústne a písomné vyjadrovanie sa v každodenných situáciách v cudzom jazyku.

Stredne pokročilý stupeň (úroveň A1 – A2)

Po absolvovaní kurzu je účastník schopný jednoducho a efektívne udržiavať komunikáciu v cudzom jazyku. Dokáže sa predstaviť a jednoducho popísať svoj profesijný rast napr. na pracovnom pohovore. Z aspektu samostatného písomného prejavu je účastník kurzu schopný v súvislých vetách písať o každodenných stránkach svojho života, napríklad o pracovných skúsenostiach. Dokáže napísať profesijný životopis i motivačný list. Pri čítaní písaných materiálov porozumie krátkym textom s frekventovanou slovnou zásobou a vie vyselektovať základné informácie. V rámci počúvania s porozumením dokáže zachytiť potrebné základné informácie, keď sú podané v primeranom tempe a v spisovnom jazyku.  Popri bežných vyjadrovacích prostriedkoch neutrálneho funkčného štýlu si absolvent kurzu osvojí i základnú slovnú zásobu zo svojho odboru (cca. 100 termínov).

Pokročilý stupeň (úroveň A2 – B1)

Po absolvovaní kurzu sa absolvent bude vedieť vyjadrovať k bežným konverzačným témam (napr. pri spoločenskej konverzácií s kolegami), bude schopný dohodnúť si pracovné termíny, či viesť telefonické rozhovory. Pri čítaní a počúvaní bude vedieť rozoznávať hlavné závery a zachytiť argumentačnú líniu. V rámci písomného prejavu bude schopný viesť aj e-mailovú komunikáciu súkromného ako aj pracovného charakteru. Popri bežných vyjadrovacích prostriedkoch neutrálneho funkčného štýlu si absolvent kurzu osvojí i základnú slovnú zásobu zo svojho odboru (cca. 150 termínov).

Informácie o kurzoch budú priebežne aktualizované na webovej stránke Centra jazykov v časti Oznamy (resp. Aktuality).