Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku (UTV) je súčasťou celoživotného vzdelávania a je zameraná na doplnenie a prehĺbenie vedomostí, ale aj na získanie nových zručností alebo na uspokojenie  záujmov dospelých a seniorov. Koncepcia vzdelávacích aktivít UTV na SPU v Nitre sa realizuje v súlade s legislatívou týkajúcou s celoživotného vzdelávania (Smernica č.7/2021 - Zásady vzdelávania na Univerzite tretieho veku na SPU v Nitre)

Centrum jazykov (CJ)   v rámci ÚTV už niekoľko rokov realizuje výučbu anglického jazyka v dvoch stupňoch - základný stupeň a stredne pokročilý stupeň a v aktuálnom akademickom roku ponúka aj kurzy francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho jazyka.

Jazykové kurzy trvajú dva akademické roky (t.j. štyri semestre) a výučba prebieha v priestoroch CJ v popoludňajších hodinách formou prezenčných cvičení. V priebehu jedného semestra účastník absolvuje 11 cvičení v rozsahu dvoch vyučovacích hodín. Akademický rok sa začína v októbri príslušného roka a končí sa v apríli/máji nasledujúceho roka.

Účastník sa v rámci jedného akademického roka môže prihlásiť aj na  viac vzdelávacích programov v rôznych odboroch, pričom podmienkou prijatia je:

  1. ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
  2. vek minimálne 45 rokov,
  3. voľná kapacita v študijnej skupine.

Otvorenie každého vzdelávacieho programu je podmienené dostatočným počtom záujemcov v minimálnom počte 13.

Po splnení podmienok predpísaných učebným plánom sa účastníkom po ukončenom vzdelávacom programe (4 semestre) odovzdá osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity na slávnostnej promócii v aule SPU v Nitre.

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Matušeková, PhD.