Neakreditované jazykové kurzy ďalšieho vzdelávania pre verejnosť – slovenský jazyk pre cudzincov

 

 Pracovisko zabezpečujúce výučbu: Centrum jazykov SPU v Nitre

Jazyk: slovenský jazyk pre cudzincov - Modul 1 (úroveň A1), Modul 2 (úroveň A2), Modul 3 (úroveň B1), Modul 4 (úroveň B2)

Počet hodín: 30 hod./2 hod. týždenne (resp. podľa dohody)

Forma vzdelávania: prezenčná, dištančná (online) resp. kombinovaná v závislosti od požiadaviek účastníkov kurzu a aktuálnej epidemickej situácie.

Kontaktný jazyk: slovenčina, ruština

Ukončenie: absolvent dostane osvedčenie o absolvovaní kurzu na základe výsledkov záverečnej skúšky (písomnej a ústnej)

Záujemcovia budú pozvaní na úvodné stretnutie, kde budú zaradení do jednotlivých modulov na základe ich vstupných vedomostí.

 

MODUL 1 (úroveň A1)

Stupeň: základný

Odborný garant: Mgr. Viera Prídavková, PhD.

 Cieľové skupiny

Záujemcovia o štúdium slovenského jazyka, ktorí neovládajú slovenský jazyk, nerozumejú ani základným a jednoduchým informáciám v slovenčine a nemajú poznatky o základoch gramatického systému slovenčiny.

 Profil absolventa

Absolvent kurzu porozumie často používaným každodenným výrazom a základným frázam a dokáže ich aj používať. Dokáže prečítať a porozumieť jednoduchému textu, sformulovať jednoduché otázky o základných potrebách v okruhu bežných každodenných tém, ak človek, s ktorým komunikuje, hovorí pomaly a zreteľne. Dokáže vyplniť formulár s osobnými údajmi, predstaviť sa, jednoducho komunikovať. Hlavným cieľom kurzu je osvojenie grafiky, základov pravopisu a výslovnosti, základnej slovnej zásoby všeobecného charakteru a jednoduché ústne a písomné vyjadrovanie v každodenných situáciách s použitím minimálneho gramatického aparátu.

 

MODUL 2 (úroveň A2)

Stupeň: stredne pokročilý

Odborný garant: Mgr. Viera Prídavková, PhD.

 Cieľové skupiny

Záujemcovia o štúdium slovenského jazyka, ktorí rozumejú základným a jednoduchým informáciám v slovenčine, disponujú obmedzenými znalosťami slovnej zásoby a majú informácie o základoch gramatického systému slovenčiny.

 Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu získa nasledovné jazykové kompetencie a rečové zručnosti:

 • Čítanie s porozumením: porozumie vetám a frekventovaným informáciám (o sebe a rodine, nákupoch, zamestnaní, svoje okolie);
 • Komunikácia: dokáže komunikovať v rámci jednoduchých úloh, vyžadujúcich jednoduchú výmenu informácií o známych a rutinných záležitostiach, v bežných každodenných situáciách
 • Samostatné vyjadrovanie: vie jednoduchými vetami a výrazmi opísať svoj pôvod, prostredie a záležitosti súvisiace s aktuálnymi potrebami, napíše jednoduchý list, oznam, poďakovanie, ovláda aj cca 50 odborných výrazov zo svojho odboru.
 • Komunikatívna gramatika: osvojí si základy gramatického systému slovenčiny, naučí sa používať jednotlivé gramatické tvary a syntaktické javy.

 

MODUL 3 (úroveň B1)

Stupeň: vyššie stredne pokročilý

Odborný garant: Mgr. Viera Prídavková, PhD.

 Cieľová skupina

Osoby na minimálnej jazykovej úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, t. j. ktoré majú záujem o rozvíjanie jazykových kompetencií v slovenskom jazyku, ktoré dokážu komunikovať jednoduchými vetami v rámci bežných životných situácií, získať a poskytnúť základné informácie, poznajú fonetiku, ortografiu, ovládajú základy gramatiky slovenského jazyka.

 Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu získa nasledovné jazykové kompetencie:

 • Čítanie s porozumením: porozumie základným myšlienkam bežného textu zameraného na známe témy a situácie súvisiace s prácou, školou, voľným časom a pod.
 • Komunikácia: dokáže komunikovať a adekvátne riešiť konkrétne životné situácie a používať lexiku svojho odboru v rozsahu cca 100 výrazov;
 • Samostatné vyjadrovanie: dokáže vytvoriť súvislý ústny a písomný text na témy, ktoré sa ho bezprostredne týkajú, opísať udalosti a zážitky, plány;
 • Komunikatívna gramatika: rozvíja a upevňuje ovládanie jednotlivých jazykových prostriedkov (výslovnosť a pravopis, gramatika, lexika – nielen všeobecná, ale aj odborná) potrebných na rozvoj rečových zručností v dialogickej a monologickej forme.

 

MODUL 4 (úroveň B2)

Stupeň: pokročilý

Odborný garant: Mgr. Viera Prídavková, PhD.

 Cieľové skupiny

Osoby na minimálnej jazykovej úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, t. j. ktoré vedia používať slovenský jazyk v bežných situáciách a potrebujú sa zdokonaliť v ovládaní jazyka v rámci svojej profesie, štúdia, rozvíjať rečové zručnosti, schopnosť rozumieť, komunikovať a argumentovať ústne a písomne v kontakte s rodenými používateľmi jazyka.

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu získa nasledovné jazykové kompetencie a rečové zručnosti:

 • Čítanie s porozumením: porozumie základným myšlienkam zložitejšieho textu zameraného na konkrétne alebo abstraktné témy, vrátane populárno-náučných a odborných textov v rámci svojej špecializácie, dokáže vybrať, zosumarizovať a interpretovať hlavné myšlienky;
 • Komunikácia: dokáže komunikovať a adekvátne spontánne reagovať na jazykové podnety, konverzovať s rodenými používateľmi slovenčiny tak, aby pri komunikácii nevznikali problémy a nedorozumenia, dokáže komunikovať na široké spektrum tém týkajúcich sa spoločenskej situácie a jeho profesionálnej orientácie;
 • Samostatné vyjadrovanie: dokáže vytvoriť súvislý podrobný text na širokú škálu známych tém, vysvetliť svoj postoj, hovoriť o svojich plánoch, želaniach, spoľahlivo interpretovať prečítaný alebo písaný text;
 • Komunikatívna gramatika: nadobudne schopnosť adekvátne používať deklináciu jednotlivých slovných druhov, všetky slovesné tvary, podmienky, deklináciu, používať predložkové väzby a formulovať aj zložitejšie vety a súvetia.

Informácie o kurzoch budú priebežne aktualizované na webovej stránke Centra jazykov v časti Oznamy (resp. Aktuality).