Názov projektu: Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa základných škôl v oblasti cudzích jazykov s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách

Typ projektu: Národný projekt MŠ SR a ŠPÚ Bratislava

Kód ITMS: 26 110 130 001 a 26 140 130 001

Koordinátorka: PaedDr. Ľ. Moravcová, PhD.

Doba zapojenia sa do projektu: 2009 - 2010

Lektori:  

 • Mgr. I. Grežová
 • PaedDr. A. Hanic
 • Mgr. A. Holúbeková, PhD.
 • PhDr. J. Horváthová, PhD.
 • Mgr. K. Klimentová
 • PhDr. Ľ. Maďarová, PhD.
 • Mgr. E. Matušeková, PhD.
 • Mgr. Z. Rebičová
 • PhDr. Ľ. Trošoková
 • Ing. M. Adamec

Cieľ a zameranie projektu

Projekt bol navrhnutý s cieľom zabezpečiť kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov (anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, talianskeho a španielskeho) na 1. stupni ZŠ v prechodnom a dlhodobom období. Priamou cieľovou skupinou projektu boli:

 • učitelia 1. stupňa základnej školy, ktorí nemali kvalifikáciu pre vyučovanie cudzieho jazyka;
 • učitelia 2. stupňa základnej školy, kvalifikovaní pre vyučovanie cudzieho jazyka ako všeobecnovzdelávacieho/akademického predmetu, ktorí mali záujem rozšíriť si vzdelanie o pedagogicko-psychologické základy a didaktiku výučby cudzieho jazyka pre 1. stupeň základnej školy.

Na dosiahnutie tohto cieľa bola nevyhnutná úzka spolupráca Ministerstva školstva SR s vysokými školami, pretože len nimi poskytnuté vzdelanie mohlo byť uznané ako stupeň kvalifikácie.

Projekt bol realizovaný v troch programoch kontinuálneho vzdelávania:

 1. Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ.
 2. Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ.
 3. Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek.

Podmienkou zapojenia univerzity/vysokej školy do projektu bola platná akreditácia požadovaného študijného programu a jeho následná implementácia, dodržanie jednotných osnov, stanovených termínov a menovanie koordinátora vzdelávania.

Na KOJV (teraz Centrum jazykov) prebiehalo vzdelávanie v 5 skupinách anglického jazyka a 4 skupinách nemeckého jazyka v období rokov 2009 – 2010.

Bližšie informácie : zaverecna-sprava_projekt.pdf (statpedu.sk)