Názov projektu: Zavádzanie, resp. rozšírenie študijných programov v spolupráci so zahraničnými univerzitami

Kód ITMS: 26110230065

Operačný program: Vzdelávanie

Termín realizácie: 1.1.2013 – 31.12.2015

Dopytovo-orientovaný projekt Spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR

Hlavný koordinátor: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Spoluriešiteľky z KJ :  

  • Mgr.Andrea Holúbeková, PhD.
  • PhDr.Johana Jakabovičová,M.A., PhD.
  • Mgr. Mária Fördösová, PhD.

Cieľ a zameranie projektu:

Prioritným cieľom projektu bolo skvalitnenie vzdelávania na FEM SPU v Nitre v spolupráci so zahraničnými univerzitami a dosiahnutie adaptability absolventov na potreby vedomostnej spoločnosti. Projekt bol súčasne zameraný aj na  zavádzanie, resp. rozšírenie spoločných študijných programov FEM SPU a popredných zahraničných vysokých škôl (Middlesex University London) ako aj na rozvoj profesionálneho rastu vysokoškolských učiteľov s dôrazom na zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích kurzov. Priamou cieľovou skupinou boli študenti novozavedených a rozšírených  študijných programov FEM (Manažment podniku (2. stupeň), Agrárny obchod a marketing (2. stupeň), International business with agrarian commodities (IBA 1. stupeň), International business and management (Medzinárodný obchod a manažment 2. stupeň)  a 40 vysokoškolských učiteľov FEM.

Úlohou Katedry jazykov bola príprava a realizácia intenzívnych jazykových kurzov pre vysokoškolských učiteľov FEM v anglickom a ruskom jazyku na úrovni B2 a C1 v rozsahu 100 hodín.