Nová publikácia: Ako zvládnuť prijímacie skúšky na doktorandské štúdium – anglický jazyk

V marci 2022 vo Vydavateľstve SPU vyšli učebné texty “Ako zvládnuť prijímacie skúšky na doktorandské štúdium – anglický jazyk”. Autorom je Mgr. Eva Matušeková, PhD. z Centra jazykov.

Publikácia je určená pre uchádzačov o doktorandské štúdium na všetky fakulty SPU v Nitre z predmetu anglický jazyk. Jej cieľom je priblížiť testované oblasti jazyka, zlepšiť techniku čítania a porozumenia textov všeobecného charakteru z jednotlivých oblastí odborného zamerania fakúlt univerzity a na praktických cvičeniach zopakovať gramatické javy.

Veríme, že táto publikácia pomôže uchádzačom zorientovať sa v príprave na prijímacie skúšky a úspešne ich absolvovať.

Náhľad na publikáciu: Ako zvládnuť prijímacie skúšky na doktorandské štúdium-anglický jazyk (uniag.sk)

Ísť späť