Čo je UNIcert®

Systém UNIcert® (t.j. univerzitný certifikát)  je otvorený vzdelávací systém, ktorý je zameraný na cieľovú skupinu univerzitných študentov – nefilológov, ktorým poskytuje všeobecný, komplexný a transparentný systém jazykového vzdelávania a overovania nadobudnutej jazykovej spôsobilosti.  

Certifikát UNIcert® je  aplikovateľný v širokom, nielen európskom kontexte а má pre svojich držiteľov perspektívu stať sa dokladom, ktorý im zabezpečí možnosť študovať v zahraničí, zúčastniť sa mobilitných programov, ale zároveň im umožní lepšie sa uplatniť na trhu práce, resp. udržať si zamestnanie.

Od roku 2006 je Centrum jazykov (v tom čase Katedra jazykov) SPU v Nitre členom Inštitútu pre akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách strednej Európy UNIcert®LUCE s právom poskytovať jazykovú výučbu a skúšky v akreditovaných jazykových programoch zohľadňujúcich špecifiká a priority študentov a absolventov vysokých škôl nefilologického zamerania. Katedra jazykov bola medzi prvými pracoviskami, ktoré akreditovali jazykové programy a skúšky v systéme UNIcert®.   

Účasť na skúškach v systéme UNIcert® je pre študentov dobrovoľná a predchádza jej dôkladná jazyková príprava v rámci akreditovaných predmetov na dennej aj externej forme štúdia so zameraním na pôdohospodárske a ekonomické vedy.

Po úspešnom absolvovaní písomnej a ústnej skúšky študenti získajú medzinárodný certifikát UNIcert® II, ktorý zodpovedá úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca  pre jazyky (ďalej len SERR) z anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského jazyka, ako aj slovenského jazyka pre cudzincov na úrovni B2, alebo certifikát UNIcert® III (úroveň C1 podľa SERR) z anglického, nemeckého a ruského jazyka.

V súčasnom období prebieha príprava na akreditáciu nového jazykového programu UNIcert® Basic pre jazykovú úroveň A2 podľa SERR.

Od roku 2006 Centrum jazykov vystavilo celkovo 3200 certifikátov UNIcert® II (úroveň B2 podľa SERR) a 746 certifikátov UNIcert® III. (úroveň C1 podľa SERR). Najväčší počet z certifikátov UNIcert® II a UNIcert® III bol vystavený pre anglický jazyk. Treba zdôrazniť, že ide o medzinárodné certifikáty, ktoré akceptujú univerzity a zamestnávatelia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.


UNIcert® II (B2)

Centrum jazykov malo doteraz v systéme UNIcert® II akreditované nasledujúce jazykové programy:

 • Anglický jazyk pre študentov pôdohospodárskych a ekonomických vied
 • Francúzsky jazyk pre študentov pôdohospodárskych a ekonomických vied
 • Nemecký jazyk pre študentov pôdohospodárskych a ekonomických vied
 • Ruský jazyk pre študentov pôdohospodárskych a ekonomických vied
 • Slovenský jazyk pre cudzincov – študentov pôdohospodárskych a ekonomických vied.

 

Skúšku UNIcert® II (úroveň B2 podľa SERR), môžu absolvovať študenti a absolventi SPU v Nitre, ktorí úspešne absolvovali predmet svetový jazyk A, B, C a D/ slovenský jazyk A,B,C,D, resp. prípravný kurz .   Vo výučbe predmetov dominuje príprava zameraná na zvládnutie všeobecných a odborných komunikačných situácií a na dorozumenie sa v akademickom, ale i profesijnom prostredí.  

 

Rozsah a forma skúšky UNIcert® II

Skúška pozostáva z dvoch častí, z písomnej a ústnej.

Písomná skúška trvá 120 minút a pozostáva z dvoch častí:

 1. čítanie s porozumením v rozsahu 500 slov s adekvátnymi úlohami,
 2. súvislý písomný prejav v cudzom jazyku v celkovom rozsahu minimálne 180 slov.

Ústna skúška celkove v rozsahu 30 minút pozostáva z nasledujúcich častí:

 1. ústna interakcia na základe prečítaného textu (15 minút),
 2. samostatný ústny prejav (15 minút).

Kontaktná osoba:

anglický jazyk: Mgr. Petra Čančo
francúzsky jazyk: Mgr. Viera Prídavková, PhD.
nemecký jazyk: Mgr. Ivana Grežová, PhD.
ruský jazyk: Mgr. Mária Fördösová, PhD.
slovenský jayzk pre cudzincov:   Mgr. Viera Prídavková, PhD.

UNIcert® III (C1)

V systéme UNIcert® III boli doteraz akreditované jazykové programy:  

 • Anglický jazyk pre ekonómov, študentov európskych štúdií a pôdohospodárskych vied so zameraním na ekonomiku
 • Nemecký jazyk pre ekonómov, študentov európskych štúdií a pôdohospodárskych vied so zameraním na ekonomiku
 • Ruský jazyk pre ekonómov, študentov európskych štúdií a pôdohospodárskych vied so zameraním na ekonomiku

Jazykovú skúšku UNIcert® III (zodpovedá úrovni C1 podľa SERR)  môžu absolvovať študenti a absolventi SPU v Nitre, ktorí úspešne absolvovali predmety: odborný jazyk I, komunikácia a obchodná prezentácia,  resp. prípravný kurz.  Vo výučbe uvedených predmetov dominuje príprava zameraná na písomný prejav (napísanie projektu) a ústny prejav (prezentácia a obhajoba projektovej práce).  

 

Rozsah a forma skúšky UNIcert® III

Skúška  pozostáva z dvoch častí, z písomnej a ústnej.

Písomná skúška trvá 210 minút. Pozostáva z troch častí:

 1. počúvanie s porozumením,
 2. čítanie s porozumením - práca s autentickým odborným textom,
 3. esej na aktuálnu odbornú tému.

Ústna skúška celkove v rozsahu 30 minút pozostáva z nasledujúcich častí:

 1. prezentácia projektovej práce (15 minút),
 2. diskusia k obhajobe projektu (15 minút).

 

Projekt musí študent predložiť v písomnej forme v celkovom rozsahu 10 strán od úvodu po záver. Súčasťou projektu je abstrakt v rozsahu 10 riadkov a slovník terminologického minima. Dodržanie rozsahu je podmienkou akceptovania projektu.

Kontaktná osoba:

anglický jazyk: Mgr. Katarína Klimentová, PhD.
nemecký jazyk:    Mgr. Stanislava Gálová, PhD.
ruský jazyk: Mgr. Mária Fördösová, PhD.