Pedagogická činnosť

Novovytvorené Centrum jazykov SPU v Nitre vo svojej pedagogickej činnosti nadväzuje na predchádzajúcu činnosť Katedry jazykov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. Zameriava sa na výučbu:

 • anglického jazyka,
 • francúzskeho jazyka,
 • nemeckého jazyka,
 • ruského jazyka,
 • španielskeho jazyka a
 • slovenského jazyka pre cudzincov

na všetkých jazykových úrovniach a pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.

V tabuľke 1 sú uvedené predmety za jednotlivé jazyky spolu so stupňom pokročilosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (A1 – C2).

 


Tab. 1 Predmety Centra jazykov[1]

CUDZIE JAZYKY

PREDMET

ÚROVEŇ

JAZYK

Základný stupeň                                            

A1

FJ, NJ, RJ, ŠJ, ČJ

Stredne pokročilý stupeň                         

A1 - A2

všetky jazyky (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ, ČJ)

Pokročilý stupeň                                      

A2 - B1

všetky jazyky (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ, ČJ)

Svetový jazyk A, B                                  

B1 - B2

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Svetový jazyk C, D                                        

B2

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

Obchodná komunikácia                                 

B2

AJ, NJ, RJ

Komunikácia                                            

B2 - C1

AJ, NJ, RJ

Odborný jazyk I                                       

B2 - C1

AJ, NJ, RJ

Obchodná prezentácia                                    

C1

AJ, NJ, RJ

Business English                                            

C1

AJ

Odborný jazyk PhD.                                      

C1

AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

 

SLOVENSKÝ JAZYK PRE CUDZINCOV

PREDMET

ÚROVEŇ

JAZYK

Základy slovenského jazyka pre cudzincov

A1

SJ

Základný stupeň

A1

SJ

Stredne pokročilý stupeň

A1 - A2

SJ

Pokročilý stupeň

A2 - B1

SJ

Slovenský jazyk A, B

B1 - B2

SJ

Slovenský jazyk C, D

B2

SJ

Odborný jazyk (slovenský jazyk)

C1

SJ

Poznámka: AJ – anglický jazyk, FJ – francúzsky jazyk, NJ – nemecký jazyk, RJ – ruský jazyk, ŠJ – španielsky jazyk, ČJ – čínsky jazyk, SJ – slovenský jazyk

Vyššie uvedené predmety sú v študijných plánoch jednotlivých študijných programov zaradené medzi povinné, povinne voliteľné alebo výberové predmety, a to v závislosti od aktuálnej akreditácie študijného programu. Všetky predmety (okrem predmetu základy slovenského jazyka pre cudzincov) sú dvojsemestrálne. Podmienkou získania kreditov je ukončený zimný semester zápočtom a letný semester zápočtom a skúškou.

Zahraniční študenti v rámci riadneho štúdia na jednotlivých fakultách SPU v Nitre (nie študenti v rámci programu Erasmus+) môžu navštevovať predmety: základný stupeň (SJ), stredne pokročilý stupeň (SJ), pokročilý stupeň (SJ), slovenský jazyk A, B, C, D a odborný jazyk (SJ), pričom podmienkou štúdia odborného jazyka je znalosť slovenského jazyka na úrovni pokročilého stupňa. Centrum jazykov tiež ponúka základy slovenského jazyka pre cudzincov, ktorý je určený študentom, ktorí prichádzajú na SPU v Nitre v rámci programu ERASMUS+. Tento predmet je jednosemestrálny a končí sa skúškou.

V spolupráci s Konfuciovou triedou Centrum jazykov zastrešuje aj výučbu čínskeho jazyka na úrovniach: základný stupeň, stredne pokročilý stupeň a pokročilý stupeň.

Pre interných a externých PhD. študentov je určený predmet Odborný jazyk PhD. a pre študentov MBA predmet Business English.


Certifikáty UNIcert®

Svetový jazyk A, B, C, D, resp. slovenský jazyk A, B, C, D je rozdelený do 4 semestrov (prvý rok: svetový jazyk A/slovenský jazyk A – zimný semester/zápočet, svetový jazyk B/slovenský jazyk B – letný semester/zápočet a skúška; druhý rok: svetový jazyk C/slovenský jazyk C – zimný semester/zápočet, svetový jazyk D/slovenský jazyk D – letný semester/zápočet a skúška) a vyžaduje znalosť vybraného jazyka na úrovni B1 - B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Po absolvovaní uvedených predmetov je študentom umožnené, aby sa v Centre jazykov zúčastnili skúšky v systéme UNIcert® LUCE a získali certifikát UNIcert® II (úroveň B2) o svojej odbornej jazykovej spôsobilosti.

Predmety odborný jazyk I, komunikácia a obchodná prezentácia sú taktiež dvojsemestrálne, pričom podmienkou získania kreditov je ukončený zimný semester zápočtom a letný semester zápočtom a skúškou. Po absolvovaní všetkých troch predmetov je študentom umožnené zúčastniť sa skúšky v rámci systému UNIcert® LUCE a získať certifikát UNIcert® III (úroveň C1) so zameraním na ekonomiku.

V období rokov 2006 - 2021 bolo na Katedre jazykov vystavených 3 200 certifikátov UNIcert® II a 746 certifikátov UNIcert® III súhrnne za všetky jazyky (viď. Tabuľka 2 Počet vystavených certifikátov UNIcert® II a UNIcert® III od 2006 do 2021).


Celoživotné vzdelávanie

V rámci celoživotného vzdelávania sa Centrum jazykov podieľa na výučbe v rámci Univerzity tretieho veku a organizuje kurzy cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský, francúzsky a španielsky) a slovenského jazyka pre študentov a zamestnancov univerzity, ako aj pre širokú verejnosť.


Vedecko – výskumná a publikačná činnosť

Zamestnanci Centra jazykov sa vo svojej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti zameriavajú na:

 • lexikológiu a lexikografiu - tvorbu bilingválnych a multilingválnych terminologických slovníkov (monotematických a multidisciplinárnych slovníkov), resp. na tvorbu cudzojazyčných mutácií terminologických databáz pre jednotlivé študijné odbory SPU v Nitre;
 • problematiku osvojovania si odbornej slovnej zásoby;
 • didaktiku výučby cudzích jazykov na vysokých školách nefilologického zamerania (napr. autonómiu učiaceho sa, t. j. učenie a učenie sa zamerané na študenta);
 • komparatívna lingvistika;
 • komparatívnu analýzu odborných a umeleckých textov;
 • problematiku testovania jazykových kompetencií;
 • fonetiku a fonológiu;
 • implementáciu nových technológií do výučby;
 • vzťah medzi výučbou cudzích jazykov a požiadavkami praxe ako aj na vzťah medzi ovládaním cudzích jazykov a mierou zamestnateľnosti.

[1] Bližšie informácie o jednotlivých predmetoch sú uvedené v časti Predmety a jazyky.